Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Charakterystyka placówki

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem usytuowana jest przy ruchliwej ulicy Opolskiej 47, w mieście o tradycjach hutniczych, leżącym w dorzeczu Małej Panwi, na terenie równinnym otoczonym wielkim kompleksem lasów.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Posiada posiadającym 21 pracowni przedmiotowych, 14 sal z tablicami interaktywnymi, 3 pracownie komputerowe, 3 pracownie multimedialne, 11 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią i Informatycznym Centrum Multimedialnym, gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga i gabinet psychologa, salę gimnastyczną, świetlicę, kompleks socjalny z kuchnią i jadalnią, gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenia dla administracji i obsługi. Obiekty otaczają tereny zielone, a obok znajduje się kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.

Do szkoły uczęszcza 351 uczniów zgrupowanych w 19 oddziałach. W klasach I-III uczy się 139 uczniów w 8 oddziałach, w klasach IV-VIII uczy się 212 w 11 oddziałach. W szkole organizowane są klasy sportowe. Około 75 uczniów uczęszcza do świetlicy szkolnej, gdzie mają zapewnioną opiekę w godzinach 6:50-15:00. Od godz. 13:30 uczniowie mogą korzystać z ogniska środowiskowego.

Kształcenie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem realizowane jest poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające ze „Szkolnego Planu Nauczania”:

 1. Edukację wczesnoszkolną w klasach I - III,
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII,
 3. Naukę języka obcego (język angielski - w klasach I - III i IV - VIII),
 4. Nauka drugiego języka obcego (język niemiecki w kl. VIII),
 5. Zajęcia komputerowe i informatyka w klasach I - VIII.

dodatkowo:

 1. Naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego,
 2. Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach IV i VIII,
 3. Edukację czytelniczo-medialną we wszystkich klasach I-VIII,
 4. Doradztwo zawodowe w klasach VIII,
 5. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe zgodnie z potrzebami uczniów),
 6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 8. Zajęcia logopedyczne,
 9. Zajęcia rewalidacyjne,
 10. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego w kl. IV w ramach, których uczniowie zdobywają kartę rowerowa,
 11. Nauczanie indywidualne dla dzieci z dysfunkcjami,
 12. Różne formy turystyki pieszej i rowerowej,
 13. Różne formy edukacji kulturalnej.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, promują szkołę w środowisku biorąc udział w wielu różnych konkursach i występach. W szerokim zakresie realizowana jest edukacja teatralna, edukacja ekologiczno-przyrodnicza.

Placówką kieruje zespół złożony z dyrektora i wicedyrektora. Zatrudnionych jest 42 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym 34 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy. Wszyscy uczestniczą w WDN, pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia. W szkole wypracowane zostały różne rozwiązania organizacyjne, których celem jest usprawnienie pracy. Powołano następujące zespoły i komisje:

- zespół kierowniczy,

- zespół wychowawczy,

- zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej klas;

- zespół języków obcych;

- zespół humanistyczny,

- zespół matematyczno-przyrodniczy,

- zespół biblioteczno – świetlicowy,

- zespół artystyczno,

- sportowy,

- zespół analiz jakości kształcenia i badan edukacyjnych,

- oraz ewaluacji wewnętrznej,

- komisje zadaniowe Rady Pedagogicznej.

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny i psycholog, którzy organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, wspomagają rodziców i wychowawców.

Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.

W stołówce szkolnej dzieci mają zapewnione ciepłe posiłki (obiady, ciepłe napoje). Realizowany jest program Agencji Rynku Rolnego „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa). Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna - 2 godziny dziennie.

Tradycja szkoły stało się organizowanie imprez  i uroczystości, takich jak:

 • Integracyjny Festyn Rodzinny,
 • Festiwal Piosenki Turystycznej o zasięgu regionalnym,
 • Dzień Samorządności połączony z powitaniem wiosny,
 • Rejonowy Przegląd Małych Form Teatralnych,
 • Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Zawadzkie”,
 • Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”
 • „Pasowanie na ucznia” przypadające w dniu  Święta Szkoły tj. 25 listopada (data ta określa dzień inauguracji pracy szkoły w obecnym budynku- 25 listopada 1954 r.),
 • Pożegnania absolwentów szkoły podstawowej,
 • Zabawa karnawałowa, której celem jest integracja rodziców, przyjaciół szkoły, nauczycieli i dobroczyńców szkoły.

Ponadto Rady Rodziców angażują się w realizację misji i zadań szkoły. Rodzice wspierają wychowawców w realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego i różnych działaniach szkoły.

Efekty działalności szkoły dokumentowane są w: kronikach szkoły, rejestrze „Szkoła w mediach”, księdze „Najlepszych absolwentów”, księdze „Zasłużonych rodziców”, w prezentacjach multimedialnych, na stronie internetowej szkoły i na Facebooku.