Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY PARLAMENTARNE 2023

PDFInformacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf (124,38KB)

Dyżur urzędnika wyborczego

14.10.2023 r. - dyżur telefoniczny tel. 5772549950

15.10.2023 r. - 4.30 - 8.00 i od 16.50 do zakończenia czynności wyborczych                   

PDFInformacja o pracach obwodowych komisji w dniu 15 października 2023 r.pdf (126,87KB)

PDFInformacja o skladach obwodowych komisji wyborczych.pdf (124,38KB)

PDFRozkład jazdy - bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu 15.10.2023 r.pdf (156,71KB)

PDFObwieszczenie OKW o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okregu nr 53.pdf (159,55KB)
PDFObwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21.pdf (561,59KB)

PDFRegulamin-komisji-okregowych-i-obwodowych-sejm-i-senat-2023-r-z-referendum.pdf (207,40KB)

PDFErrata do wytycznych dla OKW.pdf (102,97KB)

PDFWytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,02MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,46MB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf (221,44KB)
 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu III

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Zawadzkie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Opolu III informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Opolu III

 

Tomasz Wierzchowiec

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r.pdf (102,00KB)

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
  • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
  • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.
Dieta za pracę w komisji

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych. 

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Nie przegap terminu

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Uwaga!

Należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, 
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji,
  • do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko organy ścigania i sądy,
  • zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego. 

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego:

06.09.2023

07.09.2023

08.09.2023

13.09.2023

14.09.2023

15.09.2023

środa

czwartek

piątek

środa

czwartek

piątek

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

7-11

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 12 wrzesnia 2023 r. o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach okw.pdf (121,27KB)

PDFPostanowienie Nr 228 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania.pdf (1,96MB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf (197,77KB)

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie i dyżurach.pdf (120,08KB)
PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf (199,37KB)

PDFInformacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym.pdf (216,27KB)
PDFInformacja-o-warunkach-udzialu-kraj.pdf (347,76KB)
PDFWniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf (270,13KB)
PDFZgloszenie-zamiaru-korespondencyjnego.pdf (141,63KB)

Zarządzenie Nr 914/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

PDFWykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.pdf (473,55KB)

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył w nim datę wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na niedzielę 15 października 2023 r. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 sierpnia 2023 r.

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ