Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej – rok 2023

LX Sesja Rady Miejskiej 

18 grudnia 2023 r. 

PDFUchwała nr LX-418-23 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (3,01MB)
PDFuchwała nr LX-419-23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.pdf (18,26MB)
PDFUchwała nr LX-420-23 o zmienie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (1,32MB)
PDFUchwała nr LX-421-23 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-205.pdf (213,51KB)
PDFUchwała Nr LX-422-23 w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Zawadzkie w razie nieobecności Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Czysty Region.pdf (201,14KB)

PDFUchwała Nr LX-423-23 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydowmowych oczyszczalni ścieków.PDF (210,72KB)
PDFUchwała Nr LX-424-23 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiemna 2024 r.pdf (297,53KB)
PDFUchwała nr LX-425-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiemza 2023 r.pdf (321,15KB)
PDFUchwała Nr LX-426-23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.pdf (299,16KB)
PDFUchwała Nr LX-427-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2023 r.pdf (318,61KB)
PDFUchwała Nr LX-428-23 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.pdf (590,88KB)

LIX Sesja Rady Miejskiej 

27 listopada 2023 r. 

PDFUchwała Nr LIX-401-23 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego Posiłek dla dziecka.pdf (365,63KB)
PDFUchwała Nr LIX-402-23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniejącego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.pdf (209,74KB)
PDFUchwała Nr LIX-403-23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawadzkiem.pdf (212,95KB)
PDFUchwała Nr LIX-404-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (210,65KB)
PDFUchwała Nr LIX-405-23 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf (256,61KB)
PDFUchwała Nr LIX-406-23 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczególowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.pdf (210,83KB)
PDFUchwała Nr LIX-407-23 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf (203,63KB)
PDFUchwała Nr LIX-408-23 o uchyleniu uchwały w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (215,06KB)
PDFUchwała Nr LIX-409-23 o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (209,85KB)
PDFUchwała Nr LIX-410-23 o uchyleniu uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (207,44KB)
PDFUchwała Nr LIX-411-23 o uchyleniu uchwały w sprawie określenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (206,75KB)
PDFUchwała Nr LIX-412-23 o uchyleniu uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (206,09KB)
PDFUchwała Nr LIX-413-23 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomosci w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych.pdf (209,99KB)
PDFUchwała Nr LIX-414-23 w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego.pdf (29,49MB)
PDFUchwała Nr LIX-415-23 w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.pdf (434,63KB)
PDFUchwała Nr LIX-416-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (1,53MB)

LVIII Sesja Rady Miejskiej

9 października 2023 r. 

PDFUchwała Nr LVIII-397-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Nr LVIII-398-22 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf (310,93KB)
PDFUchwała Nr LVIII-400-23 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego.pdf (201,99KB) 

PDFUchwała Nr LVIII-399-23 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,77MB)

LVII Sesja Rady Miejskiej 

25 września 2023 r. 

PDFUchwała Nr LVII- 391-23 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywa na lata 2027-2030.pdf (4,05MB)
PDFUchwała Nr LVII- 392-23 o zmianie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników OSP.pdf (209,71KB)
PDFUchwała Nr LVII-384-23 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Zawadzkie.pdf (43,34MB)
PDFUchwała Nr LVII-385-23 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Kielcza.pdf (1,92MB)
PDFUchwała Nr LVII-386-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości gminnej której wartość przekracza 200.000 zł.pdf (205,92KB)
PDFUchwała Nr LVII-387-23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości której cena przekracza 200.000 zł.pdf (209,14KB)
PDFUchwała Nr LVII-388-23 o zmianie uchwały w sprawie określania zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania.pdf (209,05KB)
PDFUchwała Nr LVII-389-23 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf (209,66KB)
PDFUchwała Nr LVII-390-23 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w zedowicach na zakup zestawu narzrędzi hydraulicznych dla ratownictwa techniczno-drogowego.pdf (206,36KB)
PDFUchwała Nr LVII-393-23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM.pdf (807,51KB)
PDFUchwała Nr LVII-394-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (1,21MB)
PDFUchwała Nr LVII-395-23 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (9,29MB)
PDFUchwała Nr LVII-396-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (353,12KB)
 

LVI Sesja Rady Miejskiej

28 sierpnia 2023 r. 

PDFUchwała Nr LVI-381-23 w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Kożlu oraz jego Statutu.pdf (206,48KB)
PDFUchwała nr LVI-382-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (466,97KB)
PDFUchwała Nr LVI-383-23 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie.pdf (415,07KB)

LV Sesja Rady Miejskiej

26 czerwca 2023 r. 

PDFUchwała nr LV-365-23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (197,93KB)
PDFUchwała Nr LV-366-23 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (1,39MB)
PDFUchwała nr LV-367-23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (199,13KB)
PDFUchwała Nr LV-368-23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (205,55KB)
PDFUchwała Nr LV-369-23 o zmianie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie.pdf (206,30KB)
PDFUchwała Nr LV-370-23 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gmine Zawadzkie.pdf (208,94KB)
PDFUchwała Nr LV-371-23 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zawadzkie.pdf (296,65KB)
PDFUchwała Nr LV-372-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej której wartośc przekracza 200.000 zł.pdf (205,82KB)
PDFUchwała nr LV-373-23 o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf (201,17KB)
PDFUchwała Nr LV-374-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (1,28MB)
PDFUchwała Nr LV-375-23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (203,12KB)
PDFUchwała Nr LV-376-23 w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do sadów powszechnych.pdf (204,52KB)
PDFUchwała Nr LV-377-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (277,45KB)
PDFUchwała Nr LV-378-23 w sprawie udzielenia pozyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie Lubię tu żyć.pdf (208,64KB)
PDFUchwała Nr LV-379-23 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (203,80KB)

LIV Sesja Rady Miejskiej 

29 maja 2023 r. 

PDFUchwała Nr LIV-359-23 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zawadzkie obejmujacego tereny Nadleśnictwa i cmentarzy.pdf (409,96KB)
PDFUchwała Nr LIV-360- 23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zawadzkie obejmującego teren Nadlesnictwa oraz DPS.pdf (350,75KB)
PDFUchwała Nr LIV-361-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf (191,13KB)
PDFUchwała Nr LIV-362-23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (10,40MB)
PDFUchwała Nr LIV-363-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (924,04KB)

PDFUchwała nr LIV-364-23 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,10MB)

LIII Sesja Rady Miejskiej

27 marca 2023 r. 

PDFUchwała Nr LIII-354-23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (223,84KB)
PDFUchwała Nr LIII-355-23 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie udzielenia rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy.pdf (498,53KB)
PDFUchwała Nr LIII-356-23 o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (985,54KB)
PDFUchwała Nr LIII-357-23 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (165,27KB)
PDFUchwała Nr LIII-358-23 o zmienie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,69MB)

LII Sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2023 r. 

PDFUchwała Nr LII-344-23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomosci gminnych.pdf (242,94KB)
PDFUchwała Nr LII-345-22 zmieniająca uchwałę nr II-15-18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r.pdf (167,11KB)
PDFUchwała Nr LII-346-23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2023.pdf (257,93KB)
PDFUchwała Nr LII-347-23 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodziezy uczniów oraz rodziców.pdf (169,40KB)
PDFUchwała Nr LII-348-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (269,50KB)
PDFUchwała Nr LII-349-23 o zmianie uchwały budzetowej na 2023 r.pdf (395,70KB)
PDFUchwała Nr LII-350-23 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (166,36KB)
PDFUchwała Nr LII-351-23 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (387,94KB)
PDFUchwała Nr LII-352-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2022 r.pdf (230,22KB)
PDFUchwała Nr LII-353-23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2023 r.pdf (221,37KB)