Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej – rok 2023

LX Sesja Rady Miejskiej 

18 grudnia 2023 r. 

PDFProjekt budżetu gminy Zawadzkie na 2024 r 1.pdf (3,03MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjecia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.pdf (117,61KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2023 r.pdf (113,64KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.pdf (107,43KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2024 r.pdf (107,76KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2023 r.pdf (113,19KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.pdf (17,81MB)

LIX Sesja Rady Miejskiej

27 listopada 2023 r. 

PDF1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego Posiłek dla dziecka.pdf (153,82KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.pdf (148,42KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawadzkiem.pdf (114,51KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (227,79KB)
PDF4.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - 2024 rok.pdf (510,69KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf (413,59KB)
PDF6. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.pdf (361,23KB)
PDF7. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf (349,20KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera.pdf (340,37KB)
PDF9.Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komun.pdf (330,84KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie o.pdf (327,95KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie określenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (327,27KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko.pdf (327,68KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania z.pdf (342,32KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie.pdf (29,66MB)
PDF15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie uchwalenia Programu gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział.pdf (566,67KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad nadawania tytułu Honorowy Obywatel gminy Zawadzkie i Zasłuzony dla gminy Zawadzkie.pdf (145,09KB)

PDF17. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (300,19KB)
 

LVIII Sesja Rady Miejskiej 

9 października 2023 r. 

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej.pdf (295,00KB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,76MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf (535,31KB)

LVII Sesja Rady Miejskiej 

25 września 2023 r. 

PDF1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.pdf (1,22MB)
PDF1.1. zał. Nr 1 do Studium.pdf (6,06MB)
PDF1.2. zał. Nr 2 do Studium.pdf (18,30MB)
PDF1.3. zał. Nr 3 do Studium.pdf (15,46MB)
PDF1.4.Załącznik Nr 4 i 5 do Studium.pdf (454,44KB)
PDF2.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf (3,13MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej której wartość przekracza 200.000 zł.pdf (1,05MB)
PDF4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gminnej której wartość przekracza 200.000.pdf (1,93MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomosci stanowiących mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.pdf (944,33KB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf (760,75KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Żędowicach na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa techniczno-drogowego.pdf (1,03MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.pdf (1,07MB)
PDF8.1. Zał. do Programu Ochrony Środowiska.pdf (2,29MB)
PDF9. Projekt uchwały o zmienie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.pdf (951,07KB)
PDF10. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (4,63MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rz F R M na sfinansowanie objecia udziałów w istniejącej -SIM Śląsk Północ Sp. z siedzibą w Lublińcu.pdf (2,20MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalności Burmistrza Zawadzkiego.pdf (1,10MB)

PDF13. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (9,29MB)

PDF14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad nadawania tytułu Honorowy Obywatel gminy Zawadzkie i Zasłużony dla gminy Zawadzkie.pdf (350,58KB)

 

LVI Sesja Rady Miejskiej  w Zawadzkiem

28 sierpnia 2023 r.  

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (129,61KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie.pdf (138,09KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do Zwiazku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu.pdf (134,66KB)

LV Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

26 czerwca

PDF1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (34,78KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (110,35KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (39,61KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r. 1.pdf (49,97KB)
PDF4.1. Opinia RIO nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.pdf (1,46MB)
PDF4.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 r.pdf (961,55KB)
PDF5. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie.pdf (56,11KB)
PDF6. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (58,35KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zawadzkie.pdf (253,12KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej której wartość przekracza 200.000 zł.pdf (80,27KB)
PDF9. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf (60,92KB)

PDF10. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (229,96KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (45,38KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.pdf (39,07KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (138,64KB)

PDF1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (103,30KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (101,35KB)
PDF2.1. Skonsolidowany bilans - załącznik do projektu uchwały.pdf (264,09KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (103,83KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2022 r.pdf (110,31KB)
PDF5. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie.pdf (108,54KB)
PDF6. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gmine Zawadzkie.pdf (365,37KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy.pdf (220,25KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej której wartość przekracza 200.000 zł.pdf (70,60KB)
PDF9. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf (128,12KB)
PDF10. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (257,67KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (100,05KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.pdf (106,41KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (110,13KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozowju Gminy Zawadzkie Lubię tu żyć.pdf (111,51KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie woli przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (129,19KB)
PDF16. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,31MB)
 

LIV Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

29 maja 2023 r. 

PDF1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części obszaru miasta Zawadzkie obejmującego teren Nadleśnictwa Zawadzkie oraz tereny cmentarzy w Zawadzkiem.pdf (531,80KB)
PDF1.1. Uzasadnienie.pdf (95,43KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części obszaru miasta Zawadzkie obejmującego tereny Nadleśnictwa Zawadzkie oraz DPS w Zawadzkiem.pdf (376,23KB)
PDF2.1. Uzasadnienie.pdf (97,49KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla miasta Zawadzkie.pdf (433,66KB)
PDF3.1. Uzasadnienie.pdf (92,89KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (10,76MB)
PDF4.1. Uzasadnienie.pdf (116,69KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody iustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uzasadnieniem.pdf (120,08KB)

PDFProjekt uchwały o zmienie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (245,79KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (7,09MB)

LIII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

27 marca 2023 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie udzielenia sposobu rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Zawadzkie.pdf (211,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2023.pdf (135,69KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (260,74KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (141,40KB)

LII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

30 stycznia 2023 r. 

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2023 r.pdf (494,64KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (144,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (110,44KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2023.pdf (127,77KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (150,31KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (452,55KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (159,43KB)
PDFProjekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr II-15-18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego.pdf (110,88KB)