Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-08-04

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030
wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 111 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątki w godz. od 700 do 1400) tel. 77 4623 146. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem http://bip.zawadzkie.pl/10/56/strona-glowna.html oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://zawadzkie.pl/459/strona-glowna.html

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.
PDFObwieszczenie.pdf (282,63KB)

Zarządzenie Nr 912/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030
PDFZarządzenie Nr 912-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 sierpnia 2023 r.pdf (722,24KB)

Formularz konsultacyjny
PDFFormularz konsultacyjny.pdf (93,96KB)

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030
PDFPOŚ_Zawadzkie_2023-2026.pdf (5,95MB)

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”
PDFPrognoza_Zawadzkie_2023-2026.pdf (4,88MB)

 

 

 


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem
w sprawie określenia Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie 
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały ws wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji.pdf (33,24KB)

PDFzarządzenie nr 902 XXXIII 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (69,15KB)

PDFzałącznik nr 1 do zarządzenia nr 902 XXXIII 2023.pdf (214,13KB)

PDFzałącznik nr 2 Formularz Konsultacji.pdf (108,81KB)

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_kr_formularz

 

 

 

OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-05-16

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska, który jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program ochrony środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w gminie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę walorów środowiska, a także rozwój i racjonalne gospodarowanie jego zasobami ze względu na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Zakres niniejszego opracowania określony jest wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Istotnym dokumentem, który ma wpływ na zakres programu są "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Program będzie obejmował następujące obszary interwencji:

 1. jakość powietrza i ochrona klimatu,
 2. zagrożenie hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne,
 7. gleby,
 8. gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 9. zasoby przyrodnicze,
 10. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.

PDFObwieszczenie.pdf (405,36KB)

Zarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027- 2030”

PDFZarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsulta.pdf (726,57KB)

Formularz konsultacyjny

PDFFormularz konsultacyjny.pdf (92,05KB)

 


PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników opiniowania.pdf (8,92MB)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników opiniowania projetku

Sprawozdanie wyników i przebiegu konsultacji: PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (3,19MB)

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_gpr_formularz

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030: PDFGPR_ Zawadzkie.pdf (2,72MB)

Formularz konsultacji: ODTFormularz konsultacji GPR.odt (11,84KB)

Zarządzenie: PDFZarządzenie 833XXXIII2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (2,10MB)

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konstulacji

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (1,59MB)

Zarządzenie nr 769/XXXII/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030"

PDF2.Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumetnu Prognoza odziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoj.pdf (331,63KB)

Zarządzenie nr 741/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030".

PDF1.zarządzenie-strategia.pdf (611,54KB)

Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariatu na rok
2022

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczącego Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1.Zarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz

PDFZarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz.pdf (358,06KB) 

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFprojekt uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (162,05KB)

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFZałącznik do Uchwały nr … Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia …Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność.pdf (421,66KB)

4. Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc (35,50KB)

 

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz organizacje działające na terenie gminy Zawadzkie.

Konsultacje trwają od 17 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r. w formie zgłaszania pisemnych uwag i propozycji na formularzu, który można złożyć osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej na adres .

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 345/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFZarządzenie Nr 345-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia GPPiRPA oraz PN na 2021 r..pdf (208,04KB)

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf (187,51KB)

 1. Formularz konsultacyjny

          DOCXFormularz konsultacyjny.docx (13,72KB)

 1. Klauzula informacyjna

          PDFKlauzula informacyjna.pdf (52,68KB)

Burmistrz Zawadzkiego  ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFZarządzenie Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r.pdf (656,12KB)

DOCZałącznik do ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 11.12.2019 r. -FORMULARZ DO KONSULTACJI.doc (43,50KB)

PDFUzasadnienie do Zarządzenia Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r..pdf (383,06KB)

PDFProjekt Uchwały.pdf (1,28MB)

 PDFUzasadnienie do Uchwały.pdf (517,11KB)

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie.pdf (421,63KB)


PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Żędowice projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żędowice.pdf (2,23MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice.pdf (5,31MB)


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza.pdf (5,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kielcza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kielcza.pdf (2,21MB)


PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf (514,81KB)
PDFZarządzenie 247_XXVII_2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (948,72KB)
 

 


PDFZarządzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie.pdf (1,94MB)
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie I.pdf (209,49KB)
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie II.pdf (177,31KB)
 

 

Zarządzenie Nr 79/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 maja 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (411,84KB)

 

Dodatkowe nazwy miejscowości

Zarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

PDFZarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r..pdf (1,97MB)