Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.

PDFsprawozdanie- programwspolpracy 2024.pdf (927,62KB)

.............................................................................................................................................................................................................

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2024 rok.

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2024 roku:

PDFZarządzenie-1025-XXXIII-2024.pdf (557,67KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na 2024 rok

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2024.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych .  W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, pokój 105. Kandydatury można wysłać
do dnia 5 lutego 2024 roku pocztą elektroniczną na adres: ngo@ zawadzkie.pl lub tradycyjną,
na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

 

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

DOCXformularz-zgloszeniowy-kandydata 2024.docx (19,72KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2024 w zakresie:

1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
3) krajoznawstwa;
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFzarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2024.pdf (1,88MB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2024 roku:

PDFzarządzenie-1044-xxiii-2024.pdf (510,18KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
Konsultacje trwają od 20 listopada 2023 r. do 26 listopada 2023 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 26 listopada 2023 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.

1. Zarządzenie nr 962/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

PDF1. zarządzenie nr 962-XXXIII-2023.pdf (1,16MB)

2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

PDF2. projekt uchwały program współpracy na 2024 r.pdf (175,46KB)

3. Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

PDF3. załącznik program współpracy 2024 r.pdf (891,00KB)

4. Formularz konsultacji

PDF4. formularz konsultacji program współpracy 2024 r.pdf (101,66KB)

5. Klauzula RODO

PDF5. Klauzula RODO program współpracy 2024.pdf (73,64KB)

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

PDFsprawozdanie z konsultacji 2024.pdf (295,92KB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na 2023 rok

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2023 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
3) krajoznawstwa;
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFzarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2023.pdf (1,71MB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2023 roku:

PDFZarządzenie - ogłoszenie wyników.pdf (505,62KB)

................................................................................................................................................................................................................................

 

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2023

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie
w 2023 roku.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok: PDFSprawozdanie za 2022 rok.pdf (286,87KB)

 

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Konsultacje trwają od 10 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 grudnia 2022 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres .

PDFZarzadzenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf (322,80KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (159,55KB)
PDFZałącznik - program współpracy.pdf (421,81KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (69,94KB)
 

 


Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Konsultacje trwają od 18 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 24 listopada 2022 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres ngo@zawadzkie.pl.

 

1. Zarządzenie nr 784/XXX/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

PDF1. Zarządzenie.pdf (320,39KB)

2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDF2. Projekt uchwały2023pdf.pdf (164,13KB)

3. .Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDF3. załącznik program współpracy.pdf (724,75KB)

4. Formularz konsultacji

PDF4. Formularz konsultacji.pdf (68,31KB)

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego NR 653/XXX/II/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2022 roku. 

PDFZarządzenie NR 653_XXXII_2022.pdf (479,71KB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2022

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2022 roku.

PDFZarządzenie nr 633_XXI_2021.pdf (348,88KB)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2022 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi

PDFsprawozdanie z konsultacji.pdf (308,97KB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Konsultacje trwają od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 2021 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 28 listopada 2021 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.

1. Zarządzenie Nr 592/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFzarzadzenie-nr-592_xxxi_2021-w-sprawie-przeprowadzania-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz (1).pdf (358,06KB)

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFuchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (162,05KB)

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFzalacznik-do-uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (421,66KB)

4.Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc (35,50KB)

 

 

 PDFZarządzenie Nr 458 XXXI 2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf (517,86KB)


PDFZarządzenie Nr 441XXXI2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sporu na terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku..pdf (374,60KB) 


PDFZarządzenie Nr 416XXXI2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf (2,61MB)

 


Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Konsultacje trwają od 20 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 listopada 2020 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (1,24MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy.pdf (1,15MB)
PDFZałącznik do projektu uchwały – Program współpracy.pdf (3,76MB)
DOCFormularz konsultacji.doc (35,00KB) 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r_.pdf (976,34KB)


PDFWykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.pdf (769,87KB) 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf (5,12MB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r..pdf (972,66KB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (121,00KB)


PDFProgram współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf (1,90MB)


Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracw komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.
Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ok. 102. Kandydatury można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres gazeta@zawadzkie.pl lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski  w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

Burmistrz Zawadzkiego
  Mariusz Stachowski

 

DOCformularz zgłoszeniowy kandydata do komisji 2020_0.doc (56,00KB)


PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.pdf (584,76KB)


Burmistrza Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu
„Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

 

Konsultacje trwają od 01 listopada 2019r. do 07 listopada 2019r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.zawadzkie.pl (zakładka konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 7 listopada 2019 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

- w formie elektronicznej, na adres .

 

DOCKONSULTACJE 2020 formularz konsultacji.doc (35,50KB)
PDFprogram współpracy.pdf (5,28MB)


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn. "Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie"
PDFZarządzenie 63_XXIX_2019 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (466,95KB)


Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 czerwcu 2019 r.

PDFZarządzenie wypoczynek letni 2019.pdf (7,17MB)


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

PDFSPRAWOZDANIE NGO za 2018.pdf (345,75KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.pdf (459,46KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf (869,59KB)

 


Zaproszenie do składania ofert
 
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2019 roku.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.PDF (457,41KB)


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 504/XXVIII/2018 z dnia 9 października 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Zawadzkie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Termin konsultacji: od 10 do 26 października 2018 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.
Do pobrania: 

DOCformularz-konsultacji.doc (34,50KB)

PDFZarządzenie i Projekt Uchwały.pdf (4,75MB)


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego..pdf (1,25MB) 


 

Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja 2018 r.

DOCoferta wypoczynek.doc (88,00KB)
DOCXOswiadczenia-wzor.docx (14,92KB)
DOCXsprawozdanie wypoczynek.docx (20,55KB)
PDFZarządzenie Burmistrza - wypoczynek letni dzieci imłodziezy.pdf (15,73MB)
 

 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2018 roku..pdf (1,88MB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2018 roku.
roztrzygniecie konkursu.pdf

PDFZarządzenie 373_XXVII_2018.pdf (3,23MB)


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Na podstawie Zarządzenia Nr 316/XXVII/2017 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin konsultacji: od 17 do 24 listopada 2017 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały.pdf (541,91KB)
PDFZałącznik do Uchwały Program współpracy.pdf (3,69MB)
DOCformularz konsultacji.doc (34,50KB)
 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawi.pdf
Formularz zgłaszania uwag i propozycji .docx
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf
stypendia - wzór wniosku.doc
nagrody- wzór wniosku.doc


PDFZarządzenie Nr 244_XXVII_2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych.pdf (1,13MB)


Konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. 

PDFKonkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci.pdf (3,21MB)

 

 


Dotacje na realizację zadań w 2017 roku przyznane

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Burmistrza Zawadzkiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017

PDFZarządzenie nr 188.pdf (1,25MB)

 


Zarządzenie 149/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

PDFZarządzenie 149_XXVI_2016.pdf (2,14MB)

DOCformularz konsultacji.doc (34,50KB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 3 września 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Zawadzkie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 października 2016 r.

PDFoferta.pdf (2,92MB)


Komunikat z dnia 31.03.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 31marca 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej na terenach miejskich.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

PDFRealizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (4,03MB)

 

Ogłoszenia o konkursach

Data ogłoszenia Treść
20.01.2017

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2017 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017 – zarządzenie 180_XXVIII_2017.pdf (367,55KB)

DOCXoferta nowy wzór.docx (61,95KB)
PDFOgłoszenie konkursu.pdf (2,51MB)
 

 

14.04.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień

PDFZarządzenie 70_XXVI_2016 z dnia 31 maja 2016 - wyniki konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2016.pdf (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr 46-wspieranie zadań publicznych.pdf (2,83MB)

 

14.01.2016 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2016

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie.pdf (577,13KB)

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Druk oferty zamieszczony jest w zakładce urząd/e-usługi

PDFZarządzenie Nr 8_XXVI_2016 z dnia 13 stycznia w sprawie otwartego konkursu ofert na wspierania zadan publicznych.pdf (6,23MB)

16.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 66/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2015 roku

PDFZarządzenie 99_XXV_2015 - Wyniki konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 r..pdf (481,12KB)

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (7,25MB)

24.02.215 r

PDFZarządzenie nr 41_XXV_2015 z dnia 24 lutego.pdf (1,19MB)

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015

18.02.215 r

Zarządzenie nr 34/XXV/34/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w sprawie sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2015.

PDFZarządzenie nr 34_XXV_34_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego.pdf (1,58MB)

20.01.2015r. PDFZarządzenie Nr 19_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zostrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2015 r..pdf (778,89KB)
05.01.2015r.

Zarządzenie Nr 10/XXV/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015.

PDFzarządzenie w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zwspieranie zdadań publicznych.PDF (4,24MB)
 

10.04.2014r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty ofert na wspieranie w roku 2014 zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

PDFZarządzenie nr 754_XXIV_2014 - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (3,07MB)

PDFrozstrzygniecie_wypoczynek.pdf (1 004,77KB)

07.01.2014r.

PDFOtwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2014 r.pdf (6,40MB)

12.12.2012r. PDFZarządzenie 546_XII_2012 w sprawie ogłoszenia I otwartego kunkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w 2013 r..pdf (2,68MB)
12.12.2011r. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2012 r.

 

Roztrzygnięcia konkursów
 
Konkurs Treść
Roztrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2016 roku. PDFZarządzenie Nr 6_XXVI_2016 z dnia 12 stycznia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wspieranie sportu na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (1,36MB)
Stypendia sportowe dla osób fizycznych oraz nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe w 2013 roku 

PDFZarządzenie o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych za 2013 rok.pdf (1,56MB)

Dofinansowanie na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2014.

PDFZarządzenie nr 713_24_2014 Burmistrza Zawadzkiego..pdf (971,55KB)

Roztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku PDFRoztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku.pdf (2,11MB)

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 845/XXIV/2014 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Termin konsultacji: do 24 października  2014 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji

Wypełniony formularz można złożyć:

1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13

2)    drogą elektroniczną na adres: umig@zawadzkie.pl

3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

DOCformularz konsultacji.doc (34,00KB)
DOCprogram 2015 - 2014.10.15.doc (83,50KB)