Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej – rok 2022

Sesja Nr LI

29 grudnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr LI-338-22 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (2,10MB)
PDFUchwała Nr LI-339-22 w sprawie uchwalenia wieloleteniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.pdf (17,82MB)
PDFUchwała Nr LI-340-22 w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.pdf (361,07KB)
PDFUchwała Nr LI-341-22 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.pdf (170,90KB)
PDFUchwała Nr LI-342-22 o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (166,18KB)
PDFUchwała Nr LI-343-22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego aportu do SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu w postaci nieruchomości gruntowej.pdf (169,19KB)

Sesja Nr L

19 grudnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr L-330-22 o uchyleniu uchwały w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (165,26KB)
PDFUchwała Nr L-331-22 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi...pdf (323,63KB)
PDFUchwała Nr L-332-22 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2023 r.pdf (240,72KB)
PDFUchwała Nr L-333-22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2022 r.pdf (242,07KB)
PDFUchwała Nr L-334-22 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2023 r.pdf (457,63KB)
PDFUchwała Nr L-335-22 o zmianie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (167,62KB)
PDFUchwała Nr L-336-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (511,80KB)
PDFUchwała Nr L-337-22 w sprawie utworzenia Strzeleckiego Klastra Energii.pdf (259,78KB)

Sesja Nr XLIX

28 listopada 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLIX-323-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2.pdf (175,02KB)
PDFUchwała Nr XLIX-324-22 w sprawie przyjęcia Startegii Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (6,87MB)
PDFUchwała Nr XLIX-325-22 w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (324,75KB)
PDFUchwała Nr XLIX-326-22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf (996,33KB)
PDFUchwała Nr XLIX-327-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.pdf (1,22MB)
PDFUchwała Nr XLIX-328-22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzysznia na Rzecz Rozoju Gminy Zawadzkie Lubie tu żyć.pdf (170,54KB)
PDFUchwała Nr XLIX-329-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf (6,82MB)

Sesja Nr XLVIII

31 października 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLVIII-317-22 w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościna których zamieszkują mieszkańcy.pdf (230,85KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-318-22 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf (445,91KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-319-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.pdf (1,36MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-320-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r.pdf (6,84MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-321-22 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (178,64KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-322-22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci młodziezy ucznió oraz rodziców.pdf (170,45KB)

Sesja Nr XLVII

17 października 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLVII-314-22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu.pdf (172,20KB)
PDFUchwała Nr XLVII-315-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (707,62KB)

PDFUchwała Nr XLVII-316-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-22 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w spr. uchwalenia WPF.pdf (6,16MB)

Sesja Nr XLVI

26 września 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLVI-304-22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf (339,02KB)
PDFUchwała Nr XLVI-305-22 w sprawie przystąpienia do opracownia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (165,48KB)
PDFUchwała Nr XLVI-306-22 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie.pdf (166,54KB)
PDFUchwała Nr XLVI-307-22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (172,39KB)
PDFUchwała Nr XLVI-308-22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzacych z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (164,20KB)
PDFUchwała Nr XLVI-309-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (1,00MB)
PDFUchwała Nr XLVI-310-22 w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Zawadzkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia.pdf (174,67KB)
PDFUchwała Nr XLVI-312-22 o zmianie uchwały w spr. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przynawania nauczycielom dodatków....pdf (257,30KB)
PDFUchwała Nr XLVI-313-22 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu okresljaącego tryb i kryteria przynawania nagród dla nauczycieli.pdf (182,22KB)

Sesja Nr XLV

29 sierpnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLV-299-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr XLV-300-22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie.pdf (3,72MB)
PDFUchwała Nr XLV-301-22 w spr. uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie.pdf (7,52MB)
PDFUchwała Nr XLV-302-22 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf (444,85KB)
PDFUchwała Nr XLV-303-22 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych....pdf (250,41KB)

Uroczysta Sesja Nr XLIV 7 lipca 2022 r. 

Brak podjętych uchwał 

Sesja Nr XLIII

27 czerwca 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLIII-289-22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (160,78KB)
PDFUchwała Nr XLIII-290-22 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf (1,40MB)
PDFUchwała Nr XLIII-291-22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf (160,97KB)
PDFUchwała Nr XLIII-292-22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf (167,27KB)
PDFUchwała Nr XLIII-293-22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2022-2023.pdf (166,14KB)
PDFUchwała Nr XLIII-294-22 w spr. poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.pdf (165,11KB)
PDFUchwała Nr XLIII-295-22 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (163,89KB)
PDFUchwała Nr XLIII-296-22 o zmianie uchwały w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach.pdf (168,37KB)
PDFUchwała Nr XLIII-297-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (547,43KB)
PDFUchwała Nr XLIII-298-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-22 w spr. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf (5,81MB)
 

Sesja Nr XLII

30 maja 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLII-282-22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (237,34KB)
PDFUchwała Nr XLII-283-22 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf (165,64KB)
PDFUchwała Nr XLII-284-22 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf (169,29KB)
PDFUchwała Nr XLII-285-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (693,46KB)
PDFUchwała Nr XLII-286-22 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf (165,65KB)
PDFUchwała Nr XLII-287-22 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (165,51KB)
PDFUchwała Nr XLII-288-22 o zmianie uchwały Nr XXXV-252-21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031.pdf (5,89MB)

Sesja Nr XLI

25 kwietnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XLI-278-22 o zmienie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (973,86KB)
PDFUchwała Nr XLI-279-22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (169,37KB)
PDFUchwała Nr XLI-280-22 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf (169,31KB)
PDFUchwała Nr XLI-281-22 w sprawie przekazania środków finansowy na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (166,72KB)

Sesja Nr XL

11 kwietnia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XL-277-22 w spr. upoważnienia Burmistrza Zawadzkiego do realizacji zadań związanych z pomoca obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (166,63KB)

Sesja Nr XXXIX

28 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-270-22 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.pdf (444,78KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-271-22 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf (615,04KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-272-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-273-22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na lata 2022-2025.pdf (449,80KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-274-22 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.pdf (164,73KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-275-22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2022.pdf (256,72KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-276-22 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestcyji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Mostki i Pod Dębami.pdf (674,70KB)
 

Sesja Nr XXXVIII

9 marca 2022 r. 

Brak uchwał

Sesja Nr XXXVII

28 lutego 2022 r. 

PDFUchwała Nr XXXVII-264-22 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r..pdf (225,14KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-265-22 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022.pdf (300,25KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-266-22 w spr. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (164,69KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-267-22 o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (655,37KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-269-22 w spr. przytąpienia do opracowania Strategii Rozowju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (277,36KB)
 

Sesja Nr XXXVI 

24 stycznia 2022 r. 

PDFUchwała Nr XXXVI-258-22 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (169,03KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-259-22 w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.pdf (244,82KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-260-22 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r..pdf (225,06KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-261-22 w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych RM w Zawadzkiem za 2021 r..pdf (452,13KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-262-22 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych RM w Zawadzkiem na 2022 r..pdf (474,59KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-263-22 w spr. Apelu Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukacje w zakresie języków mniejszości narodowych.pdf (235,44KB)