Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

EWIDENCJA ZABYTKÓW
 

Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego Nr 982/XXXIII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Zawadzkie.

zarzadzenie Nr 982.XXXIII.2023.pdf (332,05KB)
zal. Nr 1 do zarzadzenia Nr 982.XXXIII.2023.pdf (1,19MB)
zal. Nr 2 do zarzadzenia Nr 982.XXXIII.2023.pdf (505,68KB)
 

Karty adresowe zabytków zostały opublikowane na stronie: https://zawadzkie.e-mapa.net/  

w zakładkach: Warstwy tematyczne: Zabytki

 

Uchwałą Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem przyjęty została Gminny program opieki nad zabytkami gminy Zawadzkie na lata 2021 - 2024.

uchwala-nr-xx-156-20-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-gminy-zawadzkie-na-lata-2021-2024.pdf (6,90MB)

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27.09.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Urząd Miejski w Zawadzkiem, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, a realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony.  Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w formacie pdf.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

PDFwniosek o udostępnienie danych zgomadzonych w rejestrze publicznym.pdf (116,25KB)

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

PDFRejestr jednostek organizacyjnych gminy Zawadzkie.pdf (62,48KB)

PDFWykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (213,19KB)


 

Sprawy Obywatelskie

- rejestr stałych mieszkańców,

- rejestr pobytu czasowego,

- rejestr osób zameldowanych do 3 miesięcy,

- rejestr cudzoziemców,

- zbiór byłych mieszkańców,

- ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych,

- stały rejestr wyborców. 


 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji:

- rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rejestr osób skierowanych w celu ustalenia uzależnienia od alkoholu,

- ewidencja działalności gospodarczej


Pozostałe

- rejestr wniosków o przydział mieszkania,

- ewidencja mieszkań komunalnych,

- ewidencja wspólnot mieszkaniowych,

- rejestr zamówień publicznych.