Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”

PDFWynik rekrutacji uzupełniajacej.pdf (354,54KB)

 


OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

W ramach rekrutacji uzupełniającej dwa gospodarstwa domowe spełniające warunku udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie” otrzymają:

- komputer przenośny wraz z oprogramowaniem,

- bezpłatny dostęp do Internetu przez cały okres trwałości Projektu (tj. 5 lat od daty zakończenia projektu).

Rekrutacja uzupełniająca trwa od  09.09.2015 r. do 30.09.2015 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

PDFogloszenie.pdf (506,49KB)
PDFzarzadzenie.pdf (842,38KB)
 

 

 


Uwaga, termin składania wniosków zostaje przedłużony do dnia 14 listopada 2014 r.

PDFProjekt e-Inclusion w Gminie Zawadzkie - zmiana terminu składania wniosków.pdf (804,99KB)


PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.pdf (616,34KB) Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”

Celem głównym Projektu jest zapewnienie jednostek komputerowych i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, tj. mieszkańców Gminy Zawadzkie, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialno-społeczną i/lub niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe projektu:

a) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Zawadzkie,

b) wyposażenie 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Zawadzkie w jednostki komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem,

c) stworzenie punktu doradczo-szkoleniowego przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, wyposażonego w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkoleń,

d) uruchomienie portalu komunikacyjnego dla Beneficjentów Ostatecznych poprzez zakup niezbędnego do jego uruchomienia serwera wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniem podtrzymującym zasilanie,

e) uruchomienie strony internetowej promującej projekt i przedstawiającej jego realizację,

f) przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, obsługi narzędzi internetowych, eUsług, itd.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z póz. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce, średnia ocen za rok szkolny 2013/2014 powinna wynosić min. 4,5, a dla klas I-III szkoły podstawowej opinia szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce w roku szkolnym 2013/2014 oraz przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w gospodarstwie domowym, za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07 zł);

c) osoby z grupy 50+ (osoby powyżej 50 roku życia), których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych (obecnie jest to kwota 844,45 zł).

Nabór trwa od 13 października 2014 r. do 31 października 2014 r.

Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy – pokój nr 102, tel. 77 4623111.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w terminie do 31 października 2014 r. do godziny 14.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

PDFRegulamin rekrutacji Gmina Zawadzkie 2014 - 2014-11-06.pdf (562,37KB)

PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.pdf (616,34KB)
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (436,81KB)
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu.pdf (363,55KB)
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu - 22.12.2014r..pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie.pdf (719,39KB)