Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

 PDFOgłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem (395,42KB)

PDFKomunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem z dnia 8 lutego 2021 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 (217,63KB)

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2021 r.

do 5 marca 2021 r.

od 10 maja 2021 r.

do 24 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

do 24 marca 2021 r.

do 11 czerwca 2021 r.

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26 marca 2021 r.

do 15 czerwca 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2021 r.

do 6 kwietnia 2021 r.

od 16 czerwca 2021 r.

do 23 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 8 kwietnia 2021 r.

do 25 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego nr 3 w Zawadzkiem (219,96KB)

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru (149,45KB)

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej (265,83KB)

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny (183,17KB)

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej (182,38KB)

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (266,92KB)

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru (184,93KB)

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty
do potwierdzenia kryteriów

1.

wielodzietność rodziny kandydata

10 punktów

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

3.

niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

10 punktów

4.

niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

10 punktów

5.

niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

10 punktów

6.

samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

10 punktów

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty
do potwierdzenia kryteriów

1.

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu
w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

Odpowiednio:

- Zaświadczenie o zatrudnieniu
wydane przez pracodawcę
lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata
lub każdego z rodziców;

- Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego
z rodziców prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

- Zaświadczenie wydane przez
szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata
lub każdy z rodziców pobiera
naukę / studiuje w trybie dziennym

2.

oboje rodzice kandydata pozostają
w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3.

kandydat, który zamieszkuje
w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego

4.

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

oświadczenie rodzica/
opiekuna  prawnego

5.

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną
w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja
w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

oświadczenie rodzica/
opiekuna  prawnego

6.

kandydat, którego rodzice wskazali
we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

-

 

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

PDFTryb postępowania w sytuacji brak wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem (274,76KB)