Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2021

Nr Uchwały
XXXV [PDFUchwała Nr XXXV-251-21 w spr. uchwały budżetowej na 2022 r..pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr XXXV-252-21 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata WPF na lata 2022-2031.pdf (16,64MB)
PDFUchwała Nr XXXV-253-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (505,40KB)
PDFUchwała Nr XXXV-254-21 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf (319,76KB)
PDFUchwała Nr XXXV-255-21 o zmianie uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf (124,40KB)
PDFUchwała Nr XXXV-256-21 w spr. przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020.pdf (1,14MB)
PDFUchwała Nr XXXV-257-21 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r..pdf (175,82KB)
XXXIV PDFUchwała Nr 242 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (129,25KB)
PDFUchwała Nr 243 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok.pdf (277,02KB)
PDFUchwała Nr 244 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf (542,97KB)
PDFUchwała Nr 245 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (219,20KB)
PDFUchwała Nr 246 w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf (130,70KB)
PDFUchwała Nr 247 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.pdf (122,44KB)
PDFUchwała Nr 248 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (244,34KB)
PDFUchwała Nr 249 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (634,67KB)
PDFUchwała Nr 250 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV17720 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf (6,12MB)
XXXIII

PDFUchwała Nr XXXIII-236-21 w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.pdf (250,79KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-237-21 w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf (467,33KB)
PDFUchwala Nr XXXIII-238-21 w spr. przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie Zawadzkie.pdf (423,41KB)
PDFUchwała Nr XXXIII-239-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (513,33KB)
PDFUchwała Nr XXXIII-240-21 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (132,24KB)
PDFUchwała Nr XXXIII-241-21 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,00MB)

XXXII PDFUchwała Nr XXXII-233-21 Rady Miejskiej w Zawadzkie z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (813,71KB)
PDFUchwała Nr XXXII-234-21 w spr. załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf (102,01KB)
PDFUchwała Nr XXXII-235-21 w spr. zmiany uchwały uchwały Nr XXIV-177-20 RM w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy fiansnowej na lata 2021-2029.pdf (6,28MB)
XXXI PDFUchwała Nr XXXI-226-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (604,36KB)
PDFUchwała Nr XXXI-227-21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf (212,19KB)
PDFUchwała Nr XXXI-228-21 w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf (82,03KB)
PDFUchwała Nr XXXI-229-21 w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf (82,22KB)
PDFUchwała Nr XXXI-230-21 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu wymiana źródeł ciepła na ekologiczne.pdf (930,38KB)
PDFUchwała Nr XXXI-231-21 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ Sp. z o.o..pdf (122,71KB)
PDFUchwała Nr XXXI-232-21 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa.pdf (272,26KB)
XXX PDFUchwała Nr XXX-211-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (127,76KB)
PDFUchwała Nr XXX-212-21 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf (728,85KB)
PDFUchwała Nr XXX-213-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf (129,07KB)
PDFUchwała Nr XXX-214-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r..pdf (140,79KB)
PDFUchwała Nr XXX-215-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf (91,76KB)
PDFUchwała Nr XXX-216-21 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia.pdf (111,37KB)
PDFUchwała Nr XXX-217-21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021-2022.pdf (136,72KB)
PDFUchwała Nr XXX-218-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (600,14KB)
PDFUchwała Nr XXX-219-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 RM w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r..pdf (6,07MB)
PDFUchwała Nr XXX-220-21 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozowju Gminy Zawadzkie Lubię tu żyć.pdf (151,47KB)
PDFUchwała Nr XXX-221-21 w sprawie przekazania środków finanowych na Fundusz Policji.pdf (143,90KB)
PDFUchwała Nr XXX-222-21 w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (220,42KB)
PDFUchwała Nr XXX-223-21 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf (103,96KB)
PDFUchwała Nr XXX-224-21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ sp. z o.o..pdf (94,98KB)
PDFUchwała Nr XXX-225-21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o..pdf (233,12KB)
XXIX PDFUchwała Nr XXIX-208-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (471,42KB)
PDFUchwała Nr XXIX-209-21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.pdf (401,40KB)
PDFUchwała Nr XXIX-210-21 w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (184,17KB)
XXVIII PDFUchwała Nr XXVIII-205-21 w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa 2021.pdf (134,99KB)
PDFUchwała nr XXVIII-206-21 w sprawie przystapienia przez gminę Zawadzkie do realizacji programu Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2021.pdf (135,17KB)
PDFUchwała Nr XXVIII-207-21 w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf (149,62KB)
XXVII PDFUchwała Nr XXVII-200-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (470,31KB)
PDFUchwała Nr XXVII-201-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wileloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2029.pdf (5,52MB)
PDFUchwała Nr XXVII-202-21 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf (84,75KB)
PDFUchwała Nr XXVII-203-21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r..pdf (162,33KB)
PDFUchwała nr XXVII-204-21 w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf (187,58KB)
XXVI

PDFUchwała Nr XXVI-195-21 o zmienie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (451,72KB)
PDFUchwała Nr XXVI-196-21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf (290,14KB)

PDFUchwała Nr XXVI-197-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021.pdf (224,03KB)
PDFUchwała nr XXVI-198-21 w spr. zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf (145,98KB)

PDFUchwała Nr XXVI-199-21 w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.pdf (170,21KB)

XXV PDFUchwała Nr XXV-183-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (547,14KB)
PDFUchwała Nr XXV-184-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 WPF.pdf (5,50MB)
PDFUchwała Nr XXV-185-21 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf (344,20KB)
PDFUchwała Nr XXV-186-21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegajacych na usuwaniu odpadów.pdf (223,78KB)
PDFUchwała Nr XXV-187-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.pdf (200,57KB)
PDFUchwała Nr XXV-188-21 w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.pdf (168,60KB)
PDFUchwała Nr XXV-189-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf (165,49KB)
PDFUchwała Nr XXV-190-21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf (412,06KB)
PDFUchwała Nr XXV-191-21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadkziem na 2021 r..pdf (167,59KB)
PDFUchwała Nr XXV-192-21 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf (397,23KB)
PDFUchwała Nr XXV-193-21 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf (168,22KB)
PDFUchwała Nr XXV-194-21 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej.pdf (165,68KB)