Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZAWADZKIE

W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania. Nie będzie natomiast pytać o zarobki, numer karty, PIN czy majątek. Całość badania kontrolnego ma zająć ok. 10 minut.

Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie internetowej spis.gov.pl (tam też będzie można zweryfikować tożsamość ankietera, podobnie jak na infolinii 22 279 99 99).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy ustawy (art.27) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. z 9 sierpnia 2019 r. Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.

 

Dziękujemy za Twój udział! - Urząd Miejski w Zawadzkiem

Nie spisałeś się jeszcze? Ostatnia szansa!!! - Urząd Miejski w Zawadzkiem

Jeszcze się nie spisałeś? - Urząd Miejski w Zawadzkiem

Uwaga! Czas upływa! - Urząd Miejski w Zawadzkiem

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - sprawdź czy twój sąsiad potrzebuje pomocy! - Urząd Miejski w Zawadzkiem

Trudne pytania? Na infolinii uzyskasz pomoc- 22 279 99 99 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Urząd Miejski w Zawadzkiem

https://zawadzkie.pl/3041/mobilny-punkt-spisowy-89-i-10-wrzesnia-2021-r-zedowice-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3039/trudne-pytania-na-infolinii-uzyskasz-pomoc-22-279-99-99-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3037/mobilny-punkt-spisowy-4-5-wrzesnia-2021-r-zawadzkie-plac-hutnika-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3034/mobilny-punkt-spisowy-3-wrzesnia-2021-r-zedowice-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3024/nie-czekaj-przyjdz-do-urzedu-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3021/nie-czekaj-do-30-wrzesnia-br-na-udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/3017/zaszczep-sie-i-spisz-sie-uwaga-mieszkancy-gminy-zawadzkie.html

https://zawadzkie.pl/3011/zaszczep-sie-i-spisz-sie-uwaga-mieszkancy-gminy-zawadzkie.html

https://zawadzkie.pl/3010/w-dniach-23-i-30-sierpnia-2021-r-w-godzinach-1500-1700-w-urzedzie-miejskim-w-zawadzkiem-dyzur-bedzie-pelnil-rachmistrz-spisowy-zapraszamy.html

https://zawadzkie.pl/3008/mobilny-punkt-spisowy-zedowice-boisko-sportowe-21-sierpnia-2021-godz-1600-2000.html

https://zawadzkie.pl/3006/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-spisz-sie-juz-dzis.html

https://zawadzkie.pl/3006/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-spisz-sie-juz-dzis.html

https://zawadzkie.pl/3002/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-to-obowiazek-kazdego-mieszkanca.html

https://zawadzkie.pl/2995/uwaga-do-1-wrzesnia-trwa-nabor-uzupelniajacy-na-rachmistrzow-spisowych-w-ramach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html

https://zawadzkie.pl/2994/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-trwa.html

https://zawadzkie.pl/2993/aplikacja-spisowa.html

ZASZCZEP SIĘ I SPISZ SIĘ -

UWAGA MIESZKAŃCY

GMINY ZAWADZKIE !

 

W dniu 21 sierpnia 2021 r. podczas imprezy plenerowej organizowanej w Żędowicach, na boisku za Małą Panwią  (ul. Stawowa) w godzinach od 16.00 do 20.00 będzie można zaszczepić się bez skierowania przeciwko COVID-19 szczepionką firmy Pfizer oraz jednodawkową szczepionką firmy Johnson and Johnson oraz spisać się  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Do dokonania spisu niezbędne jest podanie numerów PESEL mieszkańców domu oraz powierzchni użytkowej mieszkania, natomiast aby się zaszczepić niezbędny jest dowód osobisty. W razie potrzeby na szczepienie zostanie zorganizowany dojazd. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pod nr telefonów 77 423 106, 77 4623 107 oraz 500 607 754. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

                                                                                                                                                     Burmistrza Zawadzkiego

                                                                                                                                                       Mariusz Stachowski

 

 

UWAGA!!! Kolejny nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych.

Szczegóły:  https://zawadzkie.pl/2995/uwaga-do-1-wrzesnia-trwa-nabor-uzupelniajacy-na-rachmistrzow-spisowych-w-ramach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html 

 

Zawadzkie, dnia 16 lipca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE KANDYDATÓW  NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP

Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem

ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2021 r.  

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat;
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na  wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób;
  2. format pliku – JPG;
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. Dane osobowe i kontaktowe:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. adres zamieszkania;
 4. numer telefonu;
 5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: biurorady@zawadzkie.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – nr tel. 77 4623 106, e-mail  

 

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

 

 

DOCXFormularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021.docx (14,87KB)

https://zawadzkie.pl/2960/udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-to-twoj-obowiazek.html

https://zawadzkie.pl/2869/policzmy-sie-dla-polski.html

https://zawadzkie.pl/2871/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/2887/od-23-czerwca-br-rachmistrzowie-spisowi-rozpoczna-wywiady-bezposrednie.html

https://zawadzkie.pl/2899/szanowni-mieszkancy-zedowic-i-kielczy.html

https://zawadzkie.pl/2907/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-spisz-sie-przed-wakacjami.html

https://zawadzkie.pl/2911/uwaga-1-lipca-rusza-nabor-uzupelniajacy-na-rachmistrzow-spisowych-w-ramach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html

https://zawadzkie.pl/2921/uwaga-na-oszustow.html

https://zawadzkie.pl/2854/odbierz-telefon-od-rachmistrza-i-skorzystaj-z-jego-pomocy.html

https://zawadzkie.pl/2851/szanowni-mieszkancy-zedowic-i-kielczy.html

https://zawadzkie.pl/2830/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-trwa-od-12-maja-br-prace-rozpoczeli-rachmistrze-spisowi-ktorzy-dzwonia-z-numerow-telefonu-22-828-88-88-i-22-279-99-99-odbierz-telefon-i-spisz-sie-u-rachmistrza.html

https://zawadzkie.pl/2840/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-wywiady-telefoniczne-beda-realizowane-wylacznie-z-nr-tel-22-828-88-88-i-22-279-99-99.html

https://zawadzkie.pl/2806/nie-spisales-sie-jeszcze-przez-internet-nie-czekaj-to-prosta-czynnosc.html

https://zawadzkie.pl/2817/jestem-zameldowany-w-polsce-ale-mieszkam-za-granica-jak-sie-spisac.html

https://zawadzkie.pl/2826/odbierz-telefon-od-rachmistrza.html

https://zawadzkie.pl/2794/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-10-porad-spisowych-dla-seniorow.html

https://zawadzkie.pl/2791/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-pamietajmy-o-seniorach.html

https://zawadzkie.pl/2789/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

Poradnik logowania:  https://zawadzkie.pl/2780/narodowy-spis-powszechny-2021-poradnik-logowania.html?PagePreviewCode=3ACB73E1A2875E522D731C67411BB8AA&prev=1

https://zawadzkie.pl/2769/infolinia-spisowa.html

https://zawadzkie.pl/2768/w-kwietniu-narodowy-spis-powszechny-2021-realizowany-bedzie-wylacznie-przez-formy-zdalne-samospisu.html

https://zawadzkie.pl/2767/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-stanowisko-do-samospisu-w-urzedzie-miejskim-w-zawadzkiem.html

https://zawadzkie.pl/2764/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-uwazajmy-na-oszustow.html

https://zawadzkie.pl/2763/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-imieszkan2021-jak-mozna-sie-spisac.html

Wytyczne do samospisu internetowego:

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/NSP2021_Wytyczne-do-samospisu_20210311_jezyk-polski.pdf

https://zawadzkie.pl/2753/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-stanowisko-do-samospisu-w-urzedzie-miejskim-w-zawadzkiem.html

https://zawadzkie.pl/2752/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-przetestuj-aplikacje-do-samospisu.html

https://zawadzkie.pl/2749/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-aplikacja-spisowa-co-powinienes-wiedziec.html

https://zawadzkie.pl/2741/wykaz-pytan-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

https://zawadzkie.pl/2692/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-nsp-2021.html

https://zawadzkie.pl/2687/1-kwietnia-rozpocznie-sie-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021.html

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ (NSP 2021)

1.jpeg

PODSTAWOWE INFORMACJE

W dniu 1 kwietnia 2021 r., (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.), w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania
 • budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej GUS (https://spis.gov.pl/) od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Z powodu pandemii COVID-19 obowiązkową metodą przekazania danych będzie spis internetowy.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu lub Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, w sytuacji, w której osoba zobowiązana do spisu nie będzie miała możliwości spisania się samodzielnie, to będzie mogła to uczynić w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w którym będzie udostępnione pomieszczenie wraz z odpowiednim sprzętem do realizacji tego zadania. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Uwaga:

W badaniu spisowym są dwa pytania dotyczące narodowości i przynależności narodowo-etnicznej. Jest możliwość wyboru narodowości śląskiej i w takim przypadku należy obrać jedną spośród czternastu odpowiedzi lub kategorię „inna” i znaleźć właściwą narodowość na rozwijanej liście. Jeżeli brak na liści oczekiwanego określenia narodowości, należy wskazać ostatnią pozycję z listy, czyli „inna” i wpisać nazwę.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać:

 • na stronie internetowej spis.gov.pl
 • od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
 • poprzez kontakt z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu – tel.:  77 423 01 10 e‑mail: 
 • kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym w Zawadzkiem 77 4623 117, e-mail .

Opublikowano: 2021-03-09


 Zawadzkie, dnia 10 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem informuje, że nabór rachmistrzów został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Decyzją Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie do dnia 16 lutego 2021 roku.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce: GMINA - NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

 

                                                    Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem

                                                           Burmistrz Zawadzkiego

                                                           Mariusz Stachowski


 Zawadzkie, dnia 1 lutego 2021 r.

 

Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem zawiadamia,

że w informacji z dnia 27 stycznia 2021 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. zmianie ulega informacja dotycząca wymogów oferty kandydata na rachmistrza spisowego:

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:

 1. Dane osobowe i kontaktowe:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

                                                           Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem

                                                           Burmistrz Zawadzkiego

                                                           Mariusz Stachowski

 

PDFInformacja Gminnego Komisarza Spisowego.pdf (72,41KB)


Uwaga!

1 lutego rusza nabór na rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy w Zawadzkiem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie od 1 do 9 lutego 2021 roku.

PDF1. Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych.pdf (114,64KB)

DOCX2. Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021.docx (15,22KB)

PDF3. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021_.pdf (100,52KB)

PDF4. Klauzula informacyjna - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.pdf (107,10KB)

Opublikowano: 2021-01-28


PDFZarządzenie Nr 414-XXXI-2021 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.pdf (212,09KB)

PDFZarządzenie Nr 414-XXXI-2021 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego ..pdf (81,70KB)