Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka przestrzenna

Zarządzeniem Nr 653/XXXII/2022/A z dnia 7 lutego 2022 r. Burmistrz Zawadzkiego powołał Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną oraz ustalił jej regulamin organizacyjny. 

PDFzarządzenie 653.A KAU.pdf (1,08MB)
 


Na terenie Gminy Zawadzkie obowiązują następujące dokumenty związane z planowaniem przestrzennym:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”, a Uchwałą Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniła planszę Nr 4 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf (1,41MB)
PDFzmiana uchwały.pdf (189,67KB)

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf (1,28MB)
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf (2,87MB)
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf (314,74KB)

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf (7,84MB)
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf (7,52MB)
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf (2,28MB)
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf (7,67MB)
 


2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie:

Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu  3 lipca 2019 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2019 r.

Plan dla miasta Zawadzkie.pdf

mpzp-zawadzkie-rysunek.jpeg

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/2273/akt.pdf 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice:

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Uchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf

lex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf

mpzp-zedowice.jpeg4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza:

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

  1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
  2. § 7 pkt 1 lit. e;
  3. § 7 pkt 3 lit. e;
  4. § 7 pkt 4 lit. f;
  5. § 7 pkt 4 lit. e;
  6. § 8 ust. 4 pkt 2;
  7. § 8 ust. 4 pkt 4;
  8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
  9. § 27 pkt 3 lit. g;
  10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

1. Dz.U.2018.1438.pdf

2. Treść plany dla Kielczy.pdf

3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg

4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem:

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.

MPZP - rejon ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem.pdf

mpzp Zawadzkie Nr XXXIV-319-17.jpeg

lex-opols-2017-2453-uchwalenie-miejscowego-planu.pdf


6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie - Plan obowiązuje jedynie dla nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 367/3, 368/1, 368/2 i 369 z mapy 1 oraz Nr: 3111/1 i 3111/2 z mapy 9, obręb Zawadzkie (terenu istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza).

 Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą nr XIII/87/07 R z dnia 20 grudnia 2007 r. uchwaliła "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie". Powyższa uchwała został opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. i weszła w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.

uchwala_mpzp_zawadzkie.doc

dziennik9.pdf


ZAWADZKIE

zawadzkie.jpeg   zawadzkie-legenda.jpeg


7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem. Niniejszy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.
TREŚĆ PLANU

RYSUNKI PLANU
 


Z treścią ww. dokumentów oraz z rysunkami można zapoznać się na stronie http://zawadzkie.pl/index.php/gmina/plan-zagospodarowania-przestrzennego w zakładce Dokumenty planistyczne - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ponadto powyższe dokumenty dostępne są: 

https://zawadzkie.e-mapa.net/