Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkola

OGŁOSZENIE

o naborze do Przedszkola Publicznego

w Kielczy na rok szkolny 2024/2025

- postępowanie uzupełniające

 

podstawa prawna:

- Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)

 - Zarządzenie nr 995/XXXIII/2024 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór  w postępowaniu uzupełniającym na 7 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 13 maja 2024r.

do 27 maja 2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

 

do 12 czerwca 2024r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 14 czerwca 2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 czerwca 2024r.

do 26 czerwca 2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 28 czerwca 2024r.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

KRYTERIA USTAWOWE (Art.131)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

wielodzietność  rodziny  kandydata

10 punktów

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

3.

niepełnosprawność  jednego  z  rodziców kandydata

10 punktów

4.

niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata

10 punktów

5.

niepełnosprawność   rodzeństwa kandydata

10 punktów

6.

 

samotne  wychowywanie  kandydata w rodzinie

10 punktów

odpowiednio:

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159)

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

odpowiednio:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;
  • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym.

2.

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3.

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

 

  • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

4.

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

 

  • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

5.

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

 

  • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

6.

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

 

-

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

 

PDFwniosek_o_przyjcie_2024-25.pdf (268,50KB)

PDFoswiadczenie-dotyczace-rodziny-wielodzietnej-20240202_211649.pdf (119,39KB)
PDFoswiadczenie-o-objeciu-rodziny-nadzorem-kuratora-lub-wsparciem-asystenta-rodziny-20240202_212143.pdf (113,73KB)
PDFoswiadczenie-o-prowadzeniu-gospodarstwa-rolnego-lub-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-20240202_212300.pdf (113,44KB)
PDFoswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-20240202_212430.pdf (118,75KB)
PDFowiadczenie_o_rodzestwie_kandydata-_2024.pdf (151,53KB)
PDFowiadczenie_o_zamieszkiwaniu_kandydata_w_obwodzie_szkoy_podstawowej_na_terenie_ktrego_mieci_si_przedszkole_pierwszego_wyboru.pdf (115,80KB)