Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020

Nr Uchwały
XXIV PDFUchwała nr XXIV-176-20 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf (1,11MB)
PDFUchwała nr XXIV-177-20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf (14,62MB)
PDFUchwała Nr XXIV-178-20 w sprawie przyjęcia Programu Rozowju Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021-2026.pdf (1,81MB)
PDFUchwała Nr XXIV-179-20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji.pdf (12,88MB)
PDFUchwała Nr XXIV-180-20 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf (217,87KB)
PDFUchwała Nr XXIV-181-20 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (160,02KB)
PDFUchwała Nr XXIV-182-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (301,09KB)
 
XXIII PDFUchwała Nr XXIII-164-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (528,12KB)
PDFUchwała Nr XXIII-165-20 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (187,69KB)
PDFUchwała Nr XXIII-166-20 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (150,36KB)
PDFUchwała Nr XXIII-167-20 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf (440,11KB)
PDFUchwała Nr XXIII-168-20 w spr. uchwalenia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (373,71KB)
PDFUchwała Nr XXIII-169-20 o uchyleniu uchwały w spr. powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.pdf (152,25KB)
PDFUchwała Nr XXIII-170-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (149,75KB)
PDFUchwała Nr XXIII-171-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (150,10KB)
PDFUchwała Nr XXIII-172-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (150,24KB)
PDFUchwała Nr XXIII-173-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (150,38KB)
PDFUchwała Nr XXIII-174-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (147,40KB)
PDFUchwała Nr XXIII-175-20 o zmianie uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf (146,84KB)
 
XXII

PDFUchwała nr XXII-160-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (1,32MB)

PDFUchwała nr XXII-161-20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-108-19 RM w zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,60MB)

PDFUchwała nr XXII-162-20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf (485,62KB)

PDFUchwała Nr XXII-163-20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf (297,32KB)

XXI Na sesji nie podjęto uchwał.
XX

PDFUchwała Nr XX-158-20 w spr. zmianiy uchwały Nr XIV-108-19 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,59MB)

PDFUchwała Nr XX-157-20 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (658,21KB)

PDFUchwała Nr XX-156-20 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Zawadzkie na lata 2021-2024.pdf (6,90MB)

XIX

PDFUchwała Nr XIX-151-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (482,37KB)

PDFUchwała Nr XIX-152-20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (99,46KB)

PDFUchwała nr XIX-153-20 w sprawie przystąpienia przez gmine Zawadzkie do realizacji projektu Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki.pdf (105,90KB)

PDFUchwała Nr XIX-154-20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego.pdf (169,21KB)

PDFUchwała nr XIX-155-20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf (516,05KB)

XVIII

PDFUchwała Nr XVIII-137-20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.pdf (351,62KB)

PDFUchwała Nr XVIII-138-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (93,56KB)

PDFUchwała nr XVIII-139-20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf (718,79KB)

PDFUchwała Nr XVIII-140-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf (92,87KB)

PDFUchwała Nr XVIII-141-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf (102,04KB)

PDFUchwała nr XVIII-142-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (380,20KB)

PDFUchwała Nr XVIII-143-20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Zawadzkie.pdf (267,26KB)

PDFUchwała Nr XVIII-144-20 w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2020-2021.pdf (96,80KB)

PDFUchwała Nr XVIII-145-20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (102,27KB)

PDFUchwała Nr XVIII-146-20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf (98,66KB)

PDFUchwała Nr XVIII-147-20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf (97,94KB)

PDFUchwała nr XVIII-148-20 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf (104,44KB)

PDFUchwała nr XVIII-149-20 w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie.pdf (262,92KB)

PDFUchwała nr XVIII-150-20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,08MB)

XVII

 

PDFUchwała Nr XVII-132-20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf (84,48KB)
PDFUchwała Nr XVII-133-20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (99,61KB)
PDFUchwała Nr XVII-134-20 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf (104,37KB)
PDFUchwała Nr XVII-135-20 w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf (101,88KB)
PDFUchwała Nr XVII-136-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (474,25KB)
 
XVI PDFUchwała Nr XVI-125-20 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.pdf (1,25MB)
PDFUchwała nr XVI-126-20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019-2020.pdf (157,41KB)
PDFUchwała Nr XVI-127-20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr XVI-128-20 w sprawe rozpatrzenia wniosku.pdf (371,52KB)
PDFUchwała Nr XVI-129-20 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf (285,56KB)
PDFUchwała Nr XVI-130-20 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 z dnia 24 czerwca 2019 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf (269,31KB)
PDFUchwała Nr XVI-131-20 o zmianie uchwały Nr XIV-108-19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,84MB)
 
XV PDFUchwała Nr XV-119-20 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (179,80KB)
PDFUchwała Nr XV-120-20 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (420,74KB)
PDFUchwała Nr XV-121-20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2019 r.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr XV-122-20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2019 r.pdf (277,24KB)
PDFUchwała Nr XV-123-20 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Nr XV-124-20 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r.pdf (340,19KB)