Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Szanowni Państwo,

   Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem jest Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, adres: ul. Paderewskiego 1, 47-120 Zawadzkie telefon: 77 4616485 mail: 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, przeglądy, występy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

System ochrony danych Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem zgodnie z RODO

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

 Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych - ogłoszeniowych, w naszej gazetce lub kronice, na naszej oficjalnej stronie internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

 W związku z nauką w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Kategorie danych - Podstawa prawna 
1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, itp. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm. 
2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych) 
3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm. 
4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka
6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju 
7. Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach 
8. Imię, nazwisko, grupa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, konkursów, innych wydarzeń publikowanych przez Przedszkole - Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków

PRAWO DOSTĘPU

 Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 Podanie danych osobowych wychowanków jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem. Przetwarzanie danych opisanych powyżej w punkcie 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.