Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019

 

 

Nr Uchwały
XV PDFUchwała Nr XIV-105-19 w sprawie apelu dotyczacego rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Opole - Tarnowksie Góry i przywrócenia ruchu kolejowego pomiedzy Województwem Opolskim a Śląskim.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr XIV-106-19 w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020.pdf (162,31KB)
PDFUchwała Nr XIV-107-19 o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (363,21KB)
PDFUchwała Nr XIV-108-19 w sprawie uchwalenia wieloeltniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.pdf (4,37MB)
PDFUchwała Nr XIV-109-19 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (4,59MB)
PDFUchwała Nr XIV-110-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (1 014,32KB)
PDFUchwała Nr XIV-111-19 w sprawie wystapienia gminy Zawadzkie ze Stowarzyszenia OROT.pdf (146,19KB)
PDFUchwała Nr XIV-112-19 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (203,90KB)
PDFUchwała Nr XIV-113-19 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (168,59KB)
PDFUchwała Nr XIV-114-19 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf (15,46MB)
PDFUchwała Nr XIV-115-19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury - Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem w nieruchomość.pdf (190,36KB)
PDFUchwała Nr XIV-116-19 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.pdf (153,95KB)
PDFUchwała Nr XIV-117-19 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r..pdf (635,97KB)
PDFUchwała Nr XIV-118-19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarzadcą jest gmina Zawadzkie.pdf (624,93KB)
XIV PDFUchwała Nr XIII-100-19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (479,59KB)
PDFUchwała Nr XIII-101-19 w sprawie wyboru metody i ustalenia wsyokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (226,40KB)
PDFUchwała Nr XIII-102-19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (170,68KB)
PDFUchwała Nr XIII-103-19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (1,61MB)
PDFUchwała Nr XIII-104-19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (196,81KB)
XIII PDFUchwała nr XII-95-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (2,52MB)
PDFUchwała nr XII-96-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r..pdf (413,47KB)
PDFUchwała nr XII-97-19 w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf (1,90MB)
PDFUchwała nr XII-98-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r..pdf (2,72MB)
PDFUchwała nr XII-99-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (1,27MB)
 
XII PDFUchwała Nr XI-94-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłow gazowych.pdf (202,17KB)
PDFUchwała Nr XI-91-19 w sprawie zmiany uchwały Nr II-24-18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,97MB)
PDFUchwała Nr XI-92-19 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.pdf (188,77KB)
PDFUchwała Nr XI-93-19 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.pdf (251,91KB)
PDFUchwała Nr XI-90-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (2,98MB)
 
XI PDFInformacja o stanie realizacji zadan oswiatowych w gminie w roku szkolnym 2018-2019.pdf (4,09MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (1 010,90KB)
 
X PDFUchwała Nr X-87-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (2,57MB)
PDFUchwała Nr X-88-19 o zmianie uchwały w spr. regulaminu okreslającego wysokośc stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników.pdf (1,13MB)
PDFUchwała Nr X-89-19 w spr. zmiany uchwały Nr II-24-18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,95MB)
 
VIII

PDFProtokoły głosowania.pdf (3,38MB)

PDFUchwała Nr IX-72-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (2,20MB)

PDFUchwała Nr IX-73-19 w spr. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie.pdf (144,40KB)

PDFZałącznik do Uchwały Nr IX-73-19.pdf (39,93MB)

PDFUchwała Nr IX-74-19 w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (171,02KB)
PDFUchwała Nr IX-75-19 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (161,40KB)
PDFUchwała Nr IX-76-19 w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimanzjum Nr 1 w Zawadzkiem.pdf (183,78KB)
PDFUchwała Nr IX-77-19 w spr. uchylenia uchwały nr XXXIX-398-14.pdf (152,84KB)
PDFUchwała Nr IX-78-19 w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zawadzkie.pdf (362,57KB)
PDFUchwała Nr IX-79-19 w spr. rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (429,12KB)
PDFUchwała Nr IX-80-18 o zmianie uchwaly w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (134,11KB)
PDFUchwała Nr IX-81-19 w spr. przekaznia WSA w Opolu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf (1,43MB)
PDFUchwała nr IX-82-19 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19.pdf (177,74KB)
PDFUchwała Nr IX-83-19 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19.pdf (178,08KB)
PDFUchwała Nr IX-84-19 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zawadzkie.pdf (2,06MB)
PDFUchwała Nr IX-85-19 w spr. uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.pdf (1,13MB)
PDFUchwała Nr IX-86-19 w spr. przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn. Przedszkolaki z naszej paki.pdf (233,82KB)

VII PDFUchwała Nr VIII-54-19 w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (130,68KB)
PDFUchwała Nr VIII-55-19 w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2018 r..pdf (737,11KB)
PDFUchwała Nr VIII-56-19 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadkzie za 2018 r..pdf (195,38KB)
PDFUchwała Nr VIII-57-19 w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r..pdf (170,76KB)
PDFUchwała Nr VIII-58-19 o zmianie uchwały w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości.pdf (362,55KB)
PDFUchwała Nr VIII-59-19 o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (195,38KB)
PDFUchwała Nr VIII-60-19 w spr. wzoru wniosku o wypłątę dodatku energetycznego.pdf (777,39KB)
PDFUchwała Nr VIII-61-19 w spr. nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (143,58KB)
PDFUchwała Nr VIII-62-19 w spr. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (174,35KB)
PDFUchwała Nr VIII-63-19 w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańca Zawadzkiego.pdf (871,61KB)
PDFUchwała Nr VIII-64-19 w spr. rozpatrzenia skargi z dnia 22 maja 2019 r. na działalność Burmistrza Zawadkziego.pdf (531,23KB)
PDFUchwała Nr VIII-65-19 w spr. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf (2,17MB)
PDFUchwała Nr VIII-66-19 w sprawie ustalenia zasad wynajmowana lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf (583,14KB)
PDFUchwała Nr VIII-67-19 w spr. powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat.pdf (173,71KB)
PDFUchwała Nr VIII-68-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (1,81MB)
PDFUchwała Nr VIII-69-19 w spr. zmiany uchwały Nr II-24-18 RM w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2019 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,84MB)
PDFUchwała Nr VIII-70-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w WFOŚiGW w Opolu.pdf (292,18KB)
PDFUchwała Nr VIII-71-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW w Opolu.pdf (238,09KB)
VI PDFUchwała Nr VII-47-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (1,68MB)
PDFUchwała Nr VII-48-19 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (310,50KB)
PDFUchwała Nr VII-49-19 w spr. powierzenia Burmistrzowi Zawadzkiego uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użetyczności publicznej.pdf (155,17KB)
PDFUchwała Nr VII-50-19 w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf (520,83KB)
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (1,81MB)
PDFUchwała Nr VII-51-19 w spr. uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel gminy Zawadzkie i Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Nr VII-52-19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,87MB)
 
V PDFUchwała Nr VI-40-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (2,05MB)
PDFUchwała Nr VI-41-19 w spr. nadania nazwy placowi w Zawadzkiem.pdf (144,07KB)
PDFUchwała Nr VI-42-19 w spr. wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (164,01KB)
PDFUchwała Nr VI-43-19 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (163,91KB)
PDFUchwała Nr VI-44-19 w spr. przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.pdf (582,59KB)
PDFUchwała Nr VI-45-19 w spr. zmiany uchwały Nr II-24-18 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej.pdf (3,75MB)
PDFUchwała Nr VI-46-19 w spr. powierzenia reprezentowania gminy Zawadzkie w razie nieobecności Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu Zgromadzenia ZGŚl. Op.pdf (139,95KB)
 
IV PDFGłosowania imienne na sesji w dniu 25 marca 2019 r..pdf (3,32MB)
PDFUchwała Nr V-32-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (1,84MB)
PDFUchwała Nr V-33-19 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,76MB)
PDFUchwała Nr V-34-19 w spr. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (275,98KB)
PDFUchwała Nr V-35-19 o zmianie uchwały w spr. przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z ternu gminy Zawadzkie na lata 2011-2032.pdf (172,12KB)
PDFUchwała Nr V-36-19 w spr. wysokości i warunków bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.pdf (244,93KB)
PDFUchwała Nr V-37-19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2019.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr V-38-19 w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.pdf (171,56KB)
PDFUchwała nr V-39-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.pdf (195,71KB)
PDFZapytanie z sesji 25.03.2019 r..pdf (191,86KB)
PDFZarządzenie Nr 33-XXIX-2019 w spr. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w UM Zawadzkie.pdf (5,40MB)
 
III PDFUchwała Nr IV-31-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 w gminie Zawadzkie.pdf (1,83MB)
PDFUchwała nr IV-30-19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,71MB)
PDFUchwała Nr IV-29-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (1,93MB)
PDFUchwała Nr IV-28-19 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (162,46KB)
PDFUchwała Nr IV-27-19 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (162,92KB)
PDFGłosowania imienne na sesji w dniu 25 lutego 2019 r..pdf (1,27MB)
 
II

PDFUchwała Nr III-8-19 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.pdf (36,64MB)

PDFUchwała Nr III-9-19 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (719,18KB)
PDFUchwała nr III-10-19 w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2019 r..pdf (644,11KB)
PDFUchwała Nr III-11-19 w sprawie przyjęcia planó pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2019 r..pdf (1,06MB)
PDFUchwała Nr III-12-19 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2019 r..pdf (266,12KB)
PDFUchwała nr III-13-19 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (518,17KB)