Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2019

Numer sesji Data  Uchwały
XIV 30.12.2019

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.pdf


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2020 r. .pdf


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny .pdf


Projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Zawadzkie ze Stowarzyszenia OROT.pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury - Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem w nieruchomość.pdf


Projekt budżetu gminy na 2020 r..pdf


Projekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - deycja 2019 - 2020.pdf (713,23KB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (1,22MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (2,31MB)
 

XIII 09.12.2019 PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (2,06MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (797,54KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (405,28KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,42MB)
 
XII 25.11.2019 PDFProjekt uchwaly w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf (2,34MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.pdf (1,28MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2020 r.pdf (3,10MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (1,84MB)
 
XI 28.10.2019  PDFo zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (3,80MB)
PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały Nr II 24 19 z dnia 10.12.2019 r..pdf (3,99MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII 70 19 RM z dnia 24.06.19.pdf (1 003,27KB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII 71 19 RM z dnia 24.06.19.pdf (886,69KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.pdf (783,14KB)
X 30.09.2019

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (2,05MB)

PDFProjekt uchwały - dodatek wychowawstwo.pdf (1,57MB)

IX 26.08.2019r. PDF1.Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej.pdf (2,05MB)
PDF2.Projekt uchwały w spr. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie.pdf (40,79MB)
PDF3.Projekt uchwały-przekazanie środków Policji.pdf (411,41KB)
PDF4.Projekt uchwały wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (184,47KB)
PDF5.Projekt uchwaływ spr. zakończenia działalności PGNr 1.pdf (902,15KB)
PDF6.Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w spr. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zawadzkie.pdf (341,45KB)
PDF7.Projekt uchwały-sposób sprawienia pogrzebu.pdf (530,75KB)
PDF8.Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf (565,79KB)
PDF9.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (272,05KB)
 
VIII 24.06.2019r.

PDFProjekt uchwały w spr. powierzenia uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat.pdf (791,83KB)
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf (16,13MB)
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf (2,42MB)
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zawadzkie.pdf (1,54MB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (16,13MB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (455,71KB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1,82MB)
PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (421,02KB)
PDFProjekt uchwały w spr. powołania zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (914,80KB)
PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (318,32KB)
PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia wniosków mieszkańców Zawadzkiego.pdf (883,88KB)
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf (1,90MB)
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf (442,49KB)
PDFProjekt uchwały w spr. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (907,01KB)
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf (1,03MB)
PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2018 r.pdf (1,77MB)

VII 27.05.2019 PDF5. Projekt uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie i Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf (1,29MB)
PDF3. Projekt uchwały w spr. powierzenia Burmistrzowi uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej.pdf (364,08KB)
PDF4. Projekt uchwały w spr. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf (819,69KB)
PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (1,81MB)
PDF2. Projekt uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf (598,90KB)
PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r (2).pdf (1,81MB)
 
VI 29.04.2019 

PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf (9,54MB)
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.pdf (1,51MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (2,09MB)
PDFProjekt uchwały w spr. nadania nazwy placowi w Zawadzkiem.pdf (487,94KB)
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1).pdf (795,35KB)
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny 2.pdf (784,26KB)

V 25.03.2019

PDF1. II Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (2,43MB)
PDF2. II Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,74MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (1,47MB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli.pdf (456,39KB)PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032.pdf (573,08KB)
PDFProjekt uchwały w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (700,20KB)
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntówzabudowanych.pdf (788,01KB)
PDFProjekt uchwały w spr. powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o..pdf (671,75KB)
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2019.pdf (1,53MB)
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finsnowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.pdf (476,52KB)
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,73MB)

IV 25.02.2019

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (321,62KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (693,01KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (1,35MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,71MB)
 

III 21.01.2019 PDF1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.pdf (1,80MB)
PDF1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.pdf (1,00MB)
PDF3. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji na 2019 r. .pdf (544,06KB)
PDF4. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2019 r. .pdf (548,92KB)
PDF5. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. .pdf (630,36KB)