Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Charakterystyka placówki

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem usytuowana jest przy ruchliwej ulicy Opolskiej 47, w mieście o tradycjach hutniczych, leżącym w dorzeczu Małej Panwi, na terenie równinnym  otoczonym wielkim kompleksem lasów.

Szkoła mieści się w budynku powstałym w 1954 roku, posiadającym 18 pracowni przedmiotowych, 7 sal  z tablicami interaktywnymi  i  bibliotekę z czytelnią i Informatycznym Centrum Multimedialnym, 2 pracownie komputerowe, gabinet logopedyczny, salę gimnastyczną, świetlicę, kompleks socjalny z kuchnią i jadalnią , gabinet pielęgniarki oraz  pomieszczenia dla administracji i obsługi. Do budynku szkoły przylega nowy budynek gimnazjum. Oba obiekty otaczają tereny zielone, a obok znajduje się kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.

Do szkoły uczęszcza 310 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach. W klasach I-III uczy się 131 uczniów w 7 oddziałach, w klasach IV-VI uczy się 179 w 10 oddziałach. Około  80 uczniów uczęszcza do świetlicy szkolnej, gdzie mają zapewnioną opiekę w godzinach 6:50-15:00. Od godz. 13:30 uczniowie mogą korzystać z ogniska środowiskowego.

Kształcenie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem realizowane jest poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające ze „Szkolnego Planu Nauczania”:

1.   Edukację wczesnoszkolną w klasach I - III,

2.   Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VII,

3.   Naukę języka obcego (język angielski - w klasach I - III i IV - VII),

4. Nauka drugiego języka obcego (język niemiecki w kl. VII)

4.   Zajęcia komputerowe i informatyka w klasach I  - VII

dodatkowo:

5.  Naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego,

6.   Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach IV i VII,

7.   Edukację czytelniczo-medialną we wszystkich klasach I-VII,

8. Doradztwo zawodowe w klasach VII,

9.   Ciekawe zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe zgodnie z potrzebami uczniów),

9.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

12. Zajęcia logopedyczne,

13. Zajęcia rewalidacyjne,

14. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego w kl. IV w ramach, których uczniowie zdobywają kartę rowerowa,

15. Nauczanie indywidualne dla dzieci z dysfunkcjami,

16. Różne formy turystyki pieszej i rowerowej,

17. Różne formy edukacji kulturalnej.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, promują szkołę w środowisku biorąc udział w wielu różnych konkursach i występach. W szerokim zakresie realizowana jest edukacja teatralna, edukacja ekologiczno-przyrodnicza.

Placówką kieruje zespół złożony z dyrektora i wicedyrektora. Zatrudnionych jest 38 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym 29 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy. Wszyscy uczestniczą w WDN, pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia. W szkole wypracowane zostały różne rozwiązania organizacyjne, których celem jest usprawnienie pracy. Powołano następujące zespoły i komisje:

 - zespół kierowniczy,

 - zespół wychowawczy,

- zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej klas;

- zespół języków obcych;

- zespół humanistyczny;

- zespół matematyczno-przyrodniczy;

- zespół biblioteczno – świetlicowy;

- zespół artystyczno-sportowy;

- zespół analiz jakości kształcenia i badan edukacyjnych oraz ewaluacji wewnętrznej;

- zespół do spraw promocji szkoły.

- komisje zadaniowe Rady Pedagogicznej

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, wspomaga rodziców i wychowawców.

 Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę szkolną ( ponad 18252 woluminów).

W stołówce szkolnej dzieci mają zapewnione  ciepłe posiłki (obiady, ciepłe napoje). Realizowany jest program Agencji Rynku Rolnego „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa). Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna - 2 godziny dziennie.

 

Tradycja szkoły stało się organizowanie imprez  i uroczystości, takich jak:

·        Integracyjny Festyn Rodzinny,

·        Festiwal Piosenki Turystycznej o zasięgu regionalnym,

·        Dzień Samorządności połączony z powitaniem wiosny,

·        Rejonowy Przegląd Małych Form Teatralnych,

·        Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Zawadzkie”,

·        Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”

·        „Pasowanie na ucznia” przypadające w dniu  Święta Szkoły tj. 25 listopada (data ta określa dzień inauguracji pracy szkoły w obecnym budynku- 25 listopada 1954 r.),

·        Pożegnania absolwentów szkoły podstawowej,

·        Zabawa karnawałowa, której celem jest integracja rodziców, przyjaciół szkoły, nauczycieli i dobroczyńców szkoły.

Ponadto Rady Rodziców angażują się w realizację misji i zadań szkoły. Rodzice wspierają wychowawców w realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego i różnych działaniach szkoły.

Efekty działalności szkoły dokumentowane są w: kronikach szkoły, rejestrze „Szkoła w mediach”, księdze „Najlepszych absolwentów”, księdze „Zasłużonych rodziców”, w prezentacjach multimedialnych, na stronie internetowej szkoły i w wydawanej gazetce szkolnej „Nowinki Szkolnej Rodzinki”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  15-03-2012 17:05
  przez: Bogdan Salachna
 • zmodyfikowano:
  22-01-2018 13:26
  przez: Bogdan Salachna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
  odwiedzin: 8542
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl