Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia Przedszkola Publicznego w Żędowicach

KOMUNIKAT 

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego w Żędowicach za rok 2018

PDFSprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdf

 

 

 

                    Ogłoszenie

o naborze do Przedszkola Publicznego

w Żędowicach na rok szkolny 2019/2020

 

podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Zarządzenie Nr 11/ XXIX /2019  Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25.01.2019 r.

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 19 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 lutego 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

do 2 kwietnia 2019 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 5 kwietnia 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 16 kwietnia 2019 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Żędowicach 2019.pdf
PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFoświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf
 

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata

10 punktów

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10 punktów

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10 punktów

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10 punktów

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10 punktów

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

KRYTERIA GMINNE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

Odpowiednio:

-Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;

-Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

-zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym

2

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

4

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

6

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

                                   -

 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Metryczka
 • opublikowano:
  12-03-2012 15:08
  przez: Eryka Kubica
 • zmodyfikowano:
  10-05-2019 12:27
  przez: Ewa Trepka
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Publiczne w Żędowicach
  odwiedzin: 11459
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl