Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Przedszkola Publicznego w Żędowicach

REKRUTACJA 2021/2022

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

 

podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Zarządzenie nr 413/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym       na 3 wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Postępowanie uzupełniające będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 10 maja 2021 r.

do 24 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 11 czerwca 2021 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 15 czerwca 2021 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 czerwca 2021 r.

do 23 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 25 czerwca 2021 r.

 

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Żędowicach 2021.pdf
 

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf
PDFoświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

wielodzietność  rodziny  kandydata

10 punktów

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.  z 2019r. poz. 1172, 1495,1696, 1818)

3.

niepełnosprawność  jednego  z  rodziców kandydata

10 punktów

4.

niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata

10 punktów

5.

niepełnosprawność   rodzeństwa kandydata

10 punktów

6.

 

samotne  wychowywanie  kandydata

w rodzinie

10 punktów

odpowiednio:

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111, 924, 1818)

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

odpowiednio:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym.

2.

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3.

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

4.

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

5.

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

6.

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

 

-

 

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

     

 

 

 

OGŁOSZENIE

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.pdf