Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2022

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2022 roku.

PDFZarządzenie nr 633_XXI_2021.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2022 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu: PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf

Formularz oferty: DOCoferta-realizacji-zadania-publicznego.doc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi

PDFsprawozdanie z konsultacji.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Konsultacje trwają od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 2021 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 28 listopada 2021 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.

1. Zarządzenie Nr 592/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFzarzadzenie-nr-592_xxxi_2021-w-sprawie-przeprowadzania-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz (1).pdf

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFuchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFzalacznik-do-uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf

4.Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc

 

 

 PDFZarządzenie Nr 458 XXXI 2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf


PDFZarządzenie Nr 441XXXI2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sporu na terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku..pdf 


PDFZarządzenie Nr 416XXXI2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf

 


Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Konsultacje trwają od 20 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 listopada 2020 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy.pdf
PDFZałącznik do projektu uchwały – Program współpracy.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r_.pdf


PDFWykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.pdf 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r..pdf

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc


PDFProgram współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf


Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracw komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.
Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ok. 102. Kandydatury można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres gazeta@zawadzkie.pl lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski  w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

Burmistrz Zawadzkiego
  Mariusz Stachowski

 

DOCformularz zgłoszeniowy kandydata do komisji 2020_0.doc


PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.pdf


Burmistrza Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu
„Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

 

Konsultacje trwają od 01 listopada 2019r. do 07 listopada 2019r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.zawadzkie.pl (zakładka konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 7 listopada 2019 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

- w formie elektronicznej, na adres .

 

DOCKONSULTACJE 2020 formularz konsultacji.doc
PDFprogram współpracy.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn. "Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie"
PDFZarządzenie 63_XXIX_2019 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert .pdf


Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 czerwcu 2019 r.

PDFZarządzenie wypoczynek letni 2019.pdf


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

PDFSPRAWOZDANIE NGO za 2018.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf

 


Zaproszenie do składania ofert
 
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2019 roku.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.PDF


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 504/XXVIII/2018 z dnia 9 października 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Zawadzkie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Termin konsultacji: od 10 do 26 października 2018 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.
Do pobrania: 

DOCformularz-konsultacji.doc

PDFZarządzenie i Projekt Uchwały.pdf


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego..pdf 


 

Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja 2018 r.

DOCoferta wypoczynek.doc
DOCXOswiadczenia-wzor.docx
DOCXsprawozdanie wypoczynek.docx
PDFZarządzenie Burmistrza - wypoczynek letni dzieci imłodziezy.pdf
 

 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2018 roku..pdf


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2018 roku.
roztrzygniecie konkursu.pdf

PDFZarządzenie 373_XXVII_2018.pdf


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Na podstawie Zarządzenia Nr 316/XXVII/2017 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin konsultacji: od 17 do 24 listopada 2017 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Program współpracy.pdf
DOCformularz konsultacji.doc
 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawi.pdf
Formularz zgłaszania uwag i propozycji .docx
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf
stypendia - wzór wniosku.doc
nagrody- wzór wniosku.doc


PDFZarządzenie Nr 244_XXVII_2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych.pdf


Konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. 

PDFKonkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci.pdf

 

 


Dotacje na realizację zadań w 2017 roku przyznane

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Burmistrza Zawadzkiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017

PDFZarządzenie nr 188.pdf

 


Zarządzenie 149/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

PDFZarządzenie 149_XXVI_2016 .pdf

DOCformularz konsultacji.doc


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 3 września 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Zawadzkie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 października 2016 r.

A-54396606-1', 'bip.zawadzkie.pl'); ga('send', 'pageview');