Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy ofert

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r_.pdf


PDFWykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.pdf 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r..pdf

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc


PDFProgram współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf


Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracw komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.
Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ok. 102. Kandydatury można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres gazeta@zawadzkie.pl lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski  w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

Burmistrz Zawadzkiego
  Mariusz Stachowski

 

DOCformularz zgłoszeniowy kandydata do komisji 2020_0.doc


PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.pdf


Burmistrza Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu
„Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

 

Konsultacje trwają od 01 listopada 2019r. do 07 listopada 2019r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.zawadzkie.pl (zakładka konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 7 listopada 2019 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

- w formie elektronicznej, na adres .

 

DOCKONSULTACJE 2020 formularz konsultacji.doc
PDFprogram współpracy.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn. "Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie"
PDFZarządzenie 63_XXIX_2019 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert .pdf


Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 czerwcu 2019 r.

PDFZarządzenie wypoczynek letni 2019.pdf


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

PDFSPRAWOZDANIE NGO za 2018.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf

 


Zaproszenie do składania ofert
 
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2019 roku.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.PDF


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 504/XXVIII/2018 z dnia 9 października 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Zawadzkie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Termin konsultacji: od 10 do 26 października 2018 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.
Do pobrania: 

DOCformularz-konsultacji.doc

PDFZarządzenie i Projekt Uchwały.pdf


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego..pdf 


 

Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja 2018 r.

DOCoferta wypoczynek.doc
DOCXOswiadczenia-wzor.docx
DOCXsprawozdanie wypoczynek.docx
PDFZarządzenie Burmistrza - wypoczynek letni dzieci imłodziezy.pdf
 

 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2018 roku..pdf


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2018 roku.
roztrzygniecie konkursu.pdf

PDFZarządzenie 373_XXVII_2018.pdf


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Na podstawie Zarządzenia Nr 316/XXVII/2017 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin konsultacji: od 17 do 24 listopada 2017 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Program współpracy.pdf
DOCformularz konsultacji.doc
 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawi.pdf
Formularz zgłaszania uwag i propozycji .docx
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf
stypendia - wzór wniosku.doc
nagrody- wzór wniosku.doc


PDFZarządzenie Nr 244_XXVII_2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych.pdf


Konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. 

PDFKonkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci.pdf

 

 


Dotacje na realizację zadań w 2017 roku przyznane

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Burmistrza Zawadzkiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017

PDFZarządzenie nr 188.pdf

 


Zarządzenie 149/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

PDFZarządzenie 149_XXVI_2016 .pdf

DOCformularz konsultacji.doc


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 3 września 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Zawadzkie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 października 2016 r.

PDFoferta.pdf


Komunikat z dnia 31.03.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 31marca 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej na terenach miejskich.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

PDFRealizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

Ogłoszenia o konkursach

Data ogłoszenia Treść
20.01.2017

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2017 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017 – zarządzenie 180_XXVIII_2017.pdf

DOCXoferta nowy wzór.docx
PDFOgłoszenie konkursu.pdf
 

 

14.04.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień

PDFZarządzenie 70_XXVI_2016 z dnia 31 maja 2016 - wyniki konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2016.pdf

PDFZarządzenie Nr 46-wspieranie zadań publicznych.pdf

 

14.01.2016 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2016

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie.pdf

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Druk oferty zamieszczony jest w zakładce urząd/e-usługi

PDFZarządzenie Nr 8_XXVI_2016 z dnia 13 stycznia w sprawie otwartego konkursu ofert na wspierania zadan publicznych.pdf

16.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 66/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2015 roku

PDFZarządzenie 99_XXV_2015 - Wyniki konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 r..pdf

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

24.02.215 r

PDFZarządzenie nr 41_XXV_2015 z dnia 24 lutego.pdf

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015

18.02.215 r

Zarządzenie nr 34/XXV/34/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w sprawie sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2015.

PDFZarządzenie nr 34_XXV_34_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego .pdf

20.01.2015r. PDFZarządzenie Nr 19_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zostrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2015 r..pdf
05.01.2015r.

Zarządzenie Nr 10/XXV/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015.

PDFzarządzenie w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zwspieranie zdadań publicznych.PDF
 

10.04.2014r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty ofert na wspieranie w roku 2014 zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

PDFZarządzenie nr 754_XXIV_2014 - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf

PDFrozstrzygniecie_wypoczynek.pdf

07.01.2014r.

PDFOtwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2014 r.pdf

12.12.2012r. PDFZarządzenie 546_XII_2012 w sprawie ogłoszenia I otwartego kunkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w 2013 r..pdf
12.12.2011r. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2012 r.

 

Roztrzygnięcia konkursów
 
Konkurs Treść
Roztrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2016 roku. PDFZarządzenie Nr 6_XXVI_2016 z dnia 12 stycznia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wspieranie sportu na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
Stypendia sportowe dla osób fizycznych oraz nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe w 2013 roku 

PDFZarządzenie o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych za 2013 rok.pdf

Dofinansowanie na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2014.

PDFZarządzenie nr 713_24_2014 Burmistrza Zawadzkiego..pdf

Roztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku PDFRoztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku.pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 845/XXIV/2014 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Termin konsultacji: do 24 października  2014 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji

Wypełniony formularz można złożyć:

1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13

2)    drogą elektroniczną na adres: umig@zawadzkie.pl

3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

DOCformularz konsultacji.doc
DOCprogram 2015 - 2014.10.15.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2011
  przez: Barbara Skwara
 • opublikowano:
  24-01-2012 13:07
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  26-02-2020 08:39
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 118500
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl