Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej – rok 2022

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2022 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu.pdf

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2022 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2022 r. 

Brak projektów uchwał.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2022 r. 

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.pdf

XL Sesja Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

PDFProjekt uchwały w spr. upoważnienia Burmistrza Zawadzkiego do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf

XLI Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf
PDFProjekt w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf

XLII Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2022 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXX-252-21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. WPF.pdf

XLIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2022 r. 

PDFProjekt uchwały o zmienie uchwały w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 20222023.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV-252-21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r..pdf
PDFRaport o stanie gminy za 2021 r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf
PDFUchwała 182 Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr. wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej wraz z protokołami - procedura absolutoryjna.pdf