Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkola

            

OGŁOSZENIE

 

o naborze uzupełniającym

 do Przedszkola Publicznego

w Kielczy na rok szkolny 2021/2022

 

podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Zarządzenie Nr 413/ XXXI /2021  Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór   na 4  wolne miejsca, do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.  Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Od 10 maja 2021r.

do 24 maja 2021r.

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 11 czerwca 2021r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 15 czerwca 2021r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 16 czerwca 2021r.

do 23 czerwca 2021r.

 

PDFwniosek o przyjęcie 2021-22.pdf
 

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata- 2020.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFoświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf
 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

wielodzietność  rodziny  kandydata

10 punktów

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.  z 2020r. poz. 426,568,875, z 2021r. poz.159)

3.

niepełnosprawność  jednego  z  rodziców kandydata

10 punktów

4.

niepełnosprawność  obojga  rodziców kandydata

10 punktów

5.

niepełnosprawność   rodzeństwa kandydata

10 punktów

6.

 

samotne  wychowywanie  kandydata

w rodzinie

10 punktów

odpowiednio:

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.821)

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1.

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

odpowiednio:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym.

2.

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3.

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

4.

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

5.

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

 

 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

6.

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

 

-

 

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJI BRAKU WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KIELCZY:

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania  przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 , przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje  Burmistrza Zawadzkiego o  nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.  W tym przypadku Burmistrz Zawadzkiego jest zobowiązany na piśmie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, albo publiczną  inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola  lub innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

Podstawa prawna :

 • art. 31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Zarządzenie Nr 413/ XXXI /2021  Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.