Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2020

Numer sesji Data Projekty uchwał
XXIV 21.12.2020

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji na 2021 r.(1).pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie aglomeracji Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021-2026.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021-2026 (1).pdf

PDFProgram Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021-2026 (1).pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata 2021-2026 (1).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029 (1).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. (1).pdf
PDFUchwała Nr 477 RIO w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr 482 RIO w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr 483 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1).pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFZał. Nr 1 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFZał. Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

XXIII 30.11.2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDF1.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.(1).pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2A.pdf
PDF2.1.Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (1).pdf
PDF3. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
PDF3.1.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. zwolnień z podatku od nieruchomości (1).pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r..pdf
PDF4.1.Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (1).pdf

PDF5. Projekt uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf
PDF5. 1. Projekt uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf
PDF5.2. Załącznik do projektu uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf
PDF5.3. Uzasadnienie do projektu uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf
PDF6. Projekt uchwały o uchyleniu Uchwały Nr V-38-19 z dnia 25 marca 2019 r..pdf
PDF6.1. Projekt uchwały o uchyleniu Uchwały Nr V-38-19 z dnia 25 marca 2019 r..pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1).pdf
PDF7. 1. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDF8. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2).pdf

PDF8.A. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2A).pdf
PDF8.1. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2).pdf
PDF9. Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (3).pdf
PDF9. 1. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszklany (3).pdf
PDF10. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4).pdf
PDF10. 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4).pdf
PDF11. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5).pdf
PDF11.1. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5).pdf
PDF12. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDF12.1.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. (1).pdf

XXII

 

2.11.2020

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-108-19 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-108-19 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służąch ochronie środowiska.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf

XXI 26.10.2020 Sesja bez uchwał
XX 28.09.2020

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

XIX 31.08.2020

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służąch ochronie środowiska.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn. Nasze przedszkolaki to aktywne dziecieki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

XVIII 29.06.2020 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 26.06.2020 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF1.Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.pdf
PDF2.Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF3.Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF4.Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r..pdf
PDF5.Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDF6.Projekt uchwały w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDF7.Projekt uchwały w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2020 2021.pdf
PDF8.Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP.pdf
PDF9.Projekt uchwały w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf
PDF10.Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF11.Projekt uchwały w spr. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF12.Projekt uchwały w spr. przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

XVII 27.04.2020  

PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019 - 2032.pdf
PDF2. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiskach.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzilenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf
[file,id_cms='14864',type='attachment

XVI  

Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019-2020.pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zweirząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020.pdf
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki płataniczej w WFOŚiGW w Opolu.pdf
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW.pdf