Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

Zawadzkie, 23.07.2019r.

OGŁOSZENIE   

o naborze na wolne stanowisko  księgowej/samodzielnego referenta ds. kadrowych

                                         w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem                                                                          

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko_księgowej.samodz. referenta ds kadrowych w Przedszkolu_Publicznym Nr 3 w_Zawadzkiem.pdf

                                                                            PDFzał.1 oświadczenia.pdf
                                                                            PDFzał.2 kwestionariusz.pdf
                                                                            PDFzał.3 klauzula.pdf
 


                                                               

                                           Zawadzkie, 09.05.2019 r.

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem za rok 2018

PDFSprawozdanie finansowe PP-3 za rok 2018.pdf


 

                                               Zawadzkie, 15.02.2019 r.

                            OGŁOSZENIE

o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

                      na rok szkolny 2019/2020

 

podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe

 

 • Zarządzenie Nr 11/XXIX/2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25.01.2019 r.

 

            Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem ogłasza nabór na 16 wolnych  miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

od 25 lutego 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

do 2 kwietnia 2019 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 4 kwietnia 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 5 kwietnia 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

   

do 16 kwietnia 2019 r.

 

PDFWniosek o przyjęcie do PP-3 .pdf

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka(1).pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie_szkoły podstawowej, na terenie_którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru(1).pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub_wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf
 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata

10 punktów

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2

niepełnosprawność kandydata

10 punktów

odpowiednio:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10 punktów

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10 punktów

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10 punktów

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10 punktów

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10 punktów

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

 

KRYTERIA GMINNE

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1

rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym

20 punktów

Odpowiednio:

-Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców;

-Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

-zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie dziennym

2

oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym

20 punktów

3

kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru

10 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

4

rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

3 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru

2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

 

6

kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru

1 punkt

                                   -

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  18-03-2013 20:35
  przez: Ewa Trepka
 • zmodyfikowano:
  30-07-2019 09:58
  przez: Aneta Marczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Żłobkowym
  odwiedzin: 13809
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl