Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Burmistrz Zawadzkiego
ul. Dębowa 13
47 – 120 Zawadzkie

Inspektor ochrony danych

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora ochrony danych (IOD) – Panią Joannę Zawadzką, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail: telefonicznie pod numerem 77 4623 117 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Gmina Zawadzkie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec gminy.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez gminę Zawadzkie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@zawadzkie.pl.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez gminę Zawadzkie.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w gminie Zawadzkie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.


 

Klauzula informacyjna

w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego

w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

 

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa13.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem: iod@zawadzkie.pl, tel. 77 4623 117.
 3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO oraz art. 222§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej, tj. obrazu, które są przechowywane do 50 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

Burmistrz Zawadzkiego


PDFKlauula RODO2.pdf

DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste.(2055001_2342838) (1)-1.docx

ODTklauzula informacyjna ewidencja ludnosci 2019.odt

DOCXKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.(2055003_2342840) (1).docx

DOCXKlauzula informacyjna praktykanci i stażyści .docx

DOCXKlauzula informacyjna RODO - uczestnicy Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.docx

PDFKlauzula informacyjna KPA milczące załatwienie sprawy .pdf

PDFKlauzula informacyjna monitoring wizyjny gmina.pdf

PDFKlauzula informacyjna - postępowanie skargowe.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla pracownika.pdf
PDFKlauzula informacyjna dla pracowników w oparciu o zgodę .pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFZarządzenie zmieniające Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFZarządzenie zmieniające Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie (1).pdf

PDFKlauzula informacyjna - transport na szczepienie organizowane w związku z chorobą COVID-19.pdf

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.pdf

PDFKlauzula-informacyjna-PETYCJE.pdf

PDFKlauzula informacyjna i zgoda kandydata Honorowy i Zasłużony Obywatel.pdf

 

 

 

 


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Zawadzka
Urząd Miejski w Zawadzkiem
Ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
tel. 77 4623 117