Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2018

 

Numer sesji Data  Uchwały
II 10.12.2018 r.

PDF1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF3. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r..pdf
PDF5. Projekt uchwały uchylającej uchwałe w spr. upoważnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF7. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego.pdf
PDF8. Projekt uchwały w spr. przyjęcia lokalnego programu osłonowego pn. Obiad bez pytań.pdf
PDF9 . Projekt uchwały w spr.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloleniego rządowego programu Posiełek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDF10. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spr. przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDF11. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF12. Projekt uchwały w spr. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf
PDF13.Projekt uchwały w spr. likwidacji jednostki budżetowej GOSiT w Zawadzkiem.pdf
PDF14.Projekt uchwały w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza.pdf
PDF15. Projekt uchwały w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice.pdf
PDF16. Projekt uchwały w spr. przystąpienia gminy Zawadzkie do realizacji projektu unijnego.pdf
PDF17. Projekt uchwały w spr. wyznaczenia wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności polegajacych na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego RM.pdf
PDF18. Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Rewizyjnej RM w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDF19. Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej RM w Zawadzkiem oraz ustalenia jej skłądu osobowego.pdf
PDF20. Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki RM w Zawadzkiem oraz ustalenia jej skłądu osobowego.pdf
PDF21. Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego RM w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDF22. Projekt uchwały w spr. powolania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf

I 19.11.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 19.11.2018 r
XLVI 29.10.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2018 r
XLV 24.09.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2018 r
XLIV 27.08.2018 r.

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwa GOSiT w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchylenia uchwały o zmianie uchwały w spr. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwa GOSiT.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf

XLIII 25.06.2018 r.

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2018 r
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf

XLII 28.05.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2018 r
XLI 16.04.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 23.04.2018 r
XL 26.03.2018 r.

PDFProjekt uchwały w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadoznych przez gmine Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymirau godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora.pdf

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 r

XXXIV 26.02.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.02.2018 r
XXXVIII 29.01.2018 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2018 r